Tellusgruppen AB offentliggör rapport för andra kvartalet 2022

Tellusgruppen fortsätter att uppvisa starka tillväxtsiffror. Alla verksamheter har vuxit under andra kvartalet och tillväxten sker på bred front och i varierande former inom samtliga segment. Andra kvartalet 2022 Intäkterna ökade med 37,9 procent till 90,7 MSEK (65,8). Organisk tillväxt uppgick till 15,0 procent medan...

Offentliggörande av utfall för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 (”Teckningsoptionerna”), vil­ka emitterades i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market under det andra kvartalet 2021. Totalt utnyttjades 0 (noll) tecknings­optioner av serie TO1. Utfallet är...

Tellusgruppen AB offentliggör rapport för första kvartalet 2022

Årets första kvartal kännetecknas av hög tillväxt vilket är ett besked om att den långsiktiga resan mot ett större bolag med hög kvalitet och brett utbud fortsätter. Som ett led i denna inriktning har fyra tydliga koncept inom förskolan utvecklats och lanserats på en bredare...

Tellusgruppen AB tidigarelägger publicering av delårsrapporten för första kvartalet 2022

Styrelsen i Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”) har inför den kommande nyttjandeperioden av teckningsoptionerna av serie TO1 (”Teckningsoptioner­na”) beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för första kvartalet 2022, från 31 maj 2022 som tidigare kommunicerats. Nytt datum för publicering är 13 maj 2022. Tellusgruppen...

<strong>Tellusgruppen AB offentliggör<br>bokslutskommuniké 2021</strong>

År 2021 har för Tellusgruppens del präglats av en stark tillväxt och en breddning av verksamheten i och med att grundskoleverksamheten har mer än fördubblat antalet utbildningsplatser. Året som gått har också inneburit en förhållandevis låg beläggnings­grad i bolagets förskolor, något som även andra aktörer...

Tellusgruppen AB offentliggör rapport för tredje kvartalet 2021

En summering av årets tredje kvartal visar att Tellusgruppens verksamhet håller en god kvalitativ nivå inom samtliga affärsområden. Tillväxten ligger för andra året i rad i linje med de uppsatta målen och bolaget växer dessutom extra snabbt inom grundskola och barnpassning. Bolaget visar dock en...

Tellusgruppen AB offentliggör rapport för andra kvartalet 2021

Tellusgruppens andra kvartal präglas av hög organisk tillväxt och intensivt arbete med nya förvärv som resulterade i tre nya förvärv vilka offentliggjordes i augusti. Bolagets största förvärv så här långt sker på grundskoleområde och innebär en ökning av skolsegmentet med cirka 120 procent. Lönsamheten under...

Tellusgruppen förvärvar skolbolag verksamt i Stockholm och Linköping

Tellusgruppen AB förvärvar Thea privata grundskola (Theducation AB). Bolaget driver grundskolor i Stockholm och Linköping. Med förvärvet fördubblar Tellus­gruppen sin verksamhet inom grundskolan, från cirka 400 utbildningsplatser till sammanlagt runt 900 platser. Tellusgruppens dotterbolag, Tellusskolan AB, förvärvar 125 458 aktier eller 93,6 procent av Theducations aktier....

Tellusgruppen AB offentliggör kvartalsrapport för första kvartalet 2021

Årets första kvartal har för Tellusgruppen AB (publ) präglats av en intensiv tillväxt kom­binerat med arbete kring den förestående noteringen på Nasdaq First North. Tack vare en decentraliserad organisation och kompetenta medarbetare har Tellusgruppen dessutom kunnat utveckla samtliga affärsområden under perioden och går med tillförsikt...