Affärsmässighet och samhällsnytta

Investerare

Tellusgruppen AB (publ) är noterad på Nasdaq First North sedan i april 2021.

Tellusgruppen kombinerar familjeföretagets långsiktighet med den bas för tillväxt och en bredare ägarbas som en börsnotering på Nasdaq First North ger. Det ger en möjlighet att utveckla och bygga ut en verksamhet som erbjuder barn och elever i förskolor och skolor en bra start i livet, vårdnadshavarna en trygg och vänlig omsorgsplats och Tellusgruppens pedagoger en plattform för att förverkliga sina ambitioner som lärare och vägledare.

Noteringen på Nasdaq First North skapar en transparens och tillgång till finansiering, samtidigt som Tellusgruppen behåller en fortsatt kontroll över verksamheten för att skapa långsiktighet och utveckla verksamheten.

Nasdaq First North Growth Market

”Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SMEmarknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen.

Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.”

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB är Tellusgruppen AB:s Certified Adviser. Telefon: 08-503 015 50