Finansiella mål

Tellusgruppens finansiella mål

Tellusgruppens långsiktiga finansiella målsättning är att genom både organisk tillväxt och förvärv uppnå:

  • 25 procent i årlig tillväxt.
  • Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA-marginal) om minst 7 procent.
  • Gränsvärde för nettoräntebärande skulder / Justerad EBITDA på 3,0.