Finansiella mål

Tellusgruppens finansiella mål

    Tellusgruppens långsiktiga finansiella målsättning är att genom både organisk tillväxt och förvärv uppnå:

    • 30 procent i årlig tillväxt.
    • Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA-marginal) om minst 7 procent.
    • Soliditet om minst 30 procent