Bolagsordning

Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är Tellusgruppen AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska direkt, eller indirekt via dotterbolag, bedriva skol- och förskoleverksamhet, barnomsorg och pedagogisk verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst åtta (8) ledamöter med noll (0) suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska även annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga vid bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorn eller revisorerna
 10. Val av styrelseledamöter och revisor eller revisorer.
 11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Ladda ned bolagsbeskrivning