Valberedningsledamöter inför Tellus­gruppens årsstämma 2024 utsedda

Tellusgruppens årsstämma den 8 juni 2023 besluta­de att valberedningen, för tiden intill bolags­stämman beslutat annat, ska bestå av lägst tre och högst fyra ledamöter. Ledamöterna ska represente­ra samtliga ägare och utses av de största aktieägar­na vid utgången av augusti 2023 och som uttalat sin vilja att delta i valberedningen. Efter kontakter med bolagets aktieägare har följande ledamöter ut­setts (med utseende ägare inom parentes).

  • Malin Appelgren (Bina Holding AB), valberedningens ordförande
  • Adel Kouba (Adelko AB)
  • Malin Hökeberg (Malin Hökeberg)

Tellusgruppens styrelseordförande, Thomas Gür, är adjungerad till valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2024 arbeta fram förslag avseende stämmans ord­förande, styrelsens ordförande och övriga styrelse­ledamöter, samt ersättningar till styrelse och reviso­rer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valbered­ningen kan göra det via e-post till IR Tellusgruppen ir@tellusgruppen.se eller via post till Tellusgruppen, Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm.

Tidigare årsstämmor i Tellusgruppen

Till höger kan du läsa protokollen från Tellusgruppens tidigare stämmor.