Pressmeddelanden

2024

Tellusgruppen bildar en ny ledning för koncernen i syfte att stärka den strategiska ledningen av bolagets olika segment. Koncernledningsgruppen...
Vid årsstämman i Tellusgruppen AB (publ) den 12 juni 2024 fattades följande huvudsakliga beslut. Beslut om resultat och balansräkning...
Valberedningens i Tellusgruppen förslag offentliggjordes den 13 maj 2024.Valberedningen har därefter funnit det lämpligt att föreslå...
Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av...
Valdemarsviks kommun har lämnat besked avseende upphandlingen av Modersmålsundervisning och studiehandledning. Tellusgruppen, genom dotterbolaget...
Idag, den 22 maj 2024, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO2 i Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen&rdquo...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA...
2024-05-21 11:30 Kallelse till årsstämma i Tellusgruppen AB Regulatorisk
Aktieägarna i Tellusgruppen AB (publ.) kallas till årsstämma onsdagen den 12 juni 2024, kl. 10.00 – 11.00 på Tellusgruppens...
Tellusgruppen AB:s (publ.) medarbetare upplever att de utvecklas på jobbet och att deras eget lärande får utrymme. Nöjdheten är...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA...