Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 inleds idag

IR - regulatoriska

Idag, den 13 maj 2024, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 i Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”). Nyttjandeperioden pågår till och med den 27 maj 2024. Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 6,0 SEK per aktie. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 27 maj 2024, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 22 maj 2024. Observera att vissa förvaltare kan stänga anmälningsperioden före den 27 maj 2024.

Brev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO2 finns att tillgå från Bolagets webbplats på www.tellusgruppen.se.
Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO2:
Teckningsperiod: 13 maj 2024 – 27 maj 2024
 
Emissionsvolym: 1 427 594 teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av 1 427 594 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 8,6 MSEK före emissionskostnader
 
Teckningskurs: 6,0 SEK per aktie
 
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO: 22 maj 2024
 
Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 71 151,30 SEK, från 731 572,85 SEK, till 802 724,15 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 1 472 594 aktier, från 14 678 424 aktier, till 16 106 018 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 8,86 procent av antalet aktier.
 
Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 27 maj 2024, alternativt avyttras senast den 22 maj 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.
 
Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.tellusgruppen.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.
 
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Hellström Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information
Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

Om Tellusgruppen AB (publ)
Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 28 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och utbildningstjänster.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag som erbjuder högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.