Teckningsoptioner TO2

Bakgrund och motiv

I februari 2024 överlät Tellusgruppen vederlagsfritt teckningsoptioner av serie TO2 till bolagets aktieägare i förhållande till antal innehavda aktier. Innehav av tio (10) aktier på avstämningsdagen den 20 februari 2024 medförde att aktieägare tilldelades en (1) teckningsoption av serie TO2. En (1) teckningsoption av serie TO2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Tellusgruppen till en teckningskurs motsvarande 80 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Tellusgruppens aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 24 april 2024 till och med den 8 maj 2024. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till 6,36 SEK och således har teckningskursen fastställts till 6,0 SEK.

Sammanfattade villkor:

Nyttjandeperiod: 13 maj 2024 – 27 maj 2024

Teckningskurs: 6,00 SEK per aktie

Emissionsvolym: 1 427 594 teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av 1 427 594 aktier, vid fullt nyttjande tillförs Bolaget maximalt cirka 8,6 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel i TO2: 22 maj 2024

Viktiga dokument

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckningsoptionsinnehavare kan kontakta sin förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.