Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO2 i Tellusgruppen är idag, den 22 maj 2024

IR - regulatoriska

Idag, den 22 maj 2024, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO2 i Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 pågår till och med den 27 maj 2024. Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Tellusgruppen. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO2 är 6,0 SEK per aktie.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 8,6 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 27 maj 2024, alternativt säljer teckningsoptionerna senast idag, den 22 maj. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 27 maj 2024.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.tellusgruppen.se.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO2:

Teckningsperiod: 13 maj 2024 – 27 maj 2024

Emissionsvolym: 1 427 594 teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av 1 427 594 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 8,6 MSEK före emissionskostnader

Teckningskurs: 6,0 SEK per aktie

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO: 22 maj 2024

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med cirka 71 151,30 SEK, från cirka 731 572,85 SEK, till cirka 802 724,15 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 1 472 594 aktier, från 14 678 424 aktier, till 16 106 018 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 8,86 procent av antalet aktier.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 27 maj 2024, alternativt avyttras senast den 22 maj 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.tellusgruppen.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Hellström Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB

bijan.fahimi@tellusgruppen.se

+46 707 167 453

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Hellström Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 28 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och utbildningstjänster.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag som erbjuder högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.