Tellusgruppen offentliggör kvartalsrapport för Q1 2024

IR - regulatoriska

Tellusgruppen AB (publ.) fortsätter sin tillväxt under första kvartalet. Omsättningen ökade med 14,6% till en nivå som indikerar att bolaget under 2024 för första gången kommer att nå en omsättning över 500 MSEK. Justerat EBITDA exklusive semesterlöneskuld uppgick till 5,7 MSEK (7,6).

– Det finns ett tryck mot lönsamheten som beror på fortsatt svagt barnunderlag. Kommunerna har inte heller korrigerat ersättningsnivåerna i takt med inflationen. Vår huvudsakliga uppgift blir att öka effektiviteten utan att äventyra verksamhetens kvalitet och att lägga större fokus på de segment som kan bidra till lönsamhet med låga investeringsbehov. Dit hör utbildningsresurser och måltidstjänster, säger Tellusgruppens vd Bijan Fahimi.

Första kvartalet

 • Intäkterna ökade med 14,6 procent till 121,1 MSEK (105,7). Organisk tillväxt uppgick till 12,7 procent medan 1,9 procent hänförs till genomförda förvärv.
 • Justerad EBITDA uppgick till -3,6 MSEK (1,2) med en marginal om -5,3 procent (1,8).
 • Justerat EBITDA exklusive semesterlöneskulder uppgick till 5,7 MSEK (7,6).
 • Periodens resultat uppgick till -13,9 MSEK (-5,1).
 • Nettoinvesteringar uppgick till 0,4 MSEK (1,4).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 1,6 MSEK (-0,3) och likvida medel uppgick till 2,7 MSEK (2,1) vid periodens slut.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,0 SEK (-0,4).

Väsentliga händelser under perioden

 • Friluftsförskolan Väsjön flyttade till permanenta, nybyggda lokaler med 140 utbildningsplatser under januari månad.
 • I januari startades restaurangen Tellusfood Kungsgatan 22 i anslutning till Tellusskolan Thea Linköping. Restaurangen fungerar dels som matsal för eleverna, dels som en lunchrestaurang för allmänheten.
 • I februari 2024 överlät Tellusgruppen vederlagsfritt teckningsoptioner av serie TO2 till bolagets aktieägare i förhållande till antal innehavda aktier. Innehav av tio aktier på avstämningsdagen den 20 februari 2024 medförde att aktieägare tilldelades en teckningsoption av serie TO2. En teckningsoption av serie TO2 ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Tellusgruppen till en teckningskurs motsvarande 80 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Tellusgruppens aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 24 april 2024 till och med den 8 maj 2024.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I början på april förvärvade Tellusgruppen Matomsorg i Stockholm AB, via dotterbolaget TF Catering AB. Matomsorg lagar och distribuerar mat till förskolor och skolor i Stockholmsområdet. Skuld- och kontantfri köpeskilling uppgick till 5,2 MSEK. 1,0 MSEK betalades kontant på tillträdesdagen och 2,6 MSEK genom nyemitterade aktier till priset av 6,5 SEK per aktie vilket innebär 402 477 nyemitterade aktier. Nyemissionen innebär en utspädning för Tellusgruppens befintliga aktieägare om cirka 2,7 procent.
 • Den 25 maj träffade Tellusgruppen överenskommelse med tidigare ägare till Språkservice24 om att lösa en säljarrevers om 1,9 MSEK samt upplupen ränta om 0,1 MSEK genom kvittning mot nyemitterade aktier i Tellusgruppen. Totalt emitteras 331 286 aktier till en kurs om 6,012 SEK per aktie. Nyemissionen innebär en utspädning för Tellusgruppens befintliga aktieägare om cirka 2,2 procent.

För ytterligare information
Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

Om Tellusgruppen AB (publ)
Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 28 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och utbildningstjänster.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag som erbjuder högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.

Denna information är sådan information som Tellusgruppen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-15 07:00 CEST.