Tellusgruppen säkrar teckningsförbindelser och handlar upp garantiåtagande för teckningsoptioner av serie TO2 om 4,4 MSEK

IR - regulatoriska

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 4,4 MSEK, motsvarande cirka 51,4 procent av den emissionslikvid Bolaget kan tillföras genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 (”TO2”).

Medlemmar ur styrelse och ledning samt större aktieägare, har ingått teckningsförbindelser om cirka 3,8 MSEK, motsvarande cirka 44,1 procent av emissionslikviden. Varav 3 MSEK av teckningsförbindelserna ska betalas genom kvittning av utestående lån till Bolaget.

Bolaget har därtill ingått avtal om botten- samt top down-garanti om totalt cirka 0,6 MSEK, motsvarande cirka 7,2 procent av den emissionslikvid Bolaget kan tillföras genom nyttjande av TO2. Garantiåtaganden genom bottengaranti uppgår till cirka 0,5 MSEK, motsvarande cirka 5,8 procent av emissionslikviden. Garantiåtaganden genom top down-garanti uppgår till cirka 0,1 MSEK, motsvarande cirka 1,4 procent av emissionslikviden.

Bottengarantin tas i anspråk i den mån nyttjandegraden för TO2 understiger 50,0 procent. Top down-garantin tas i anspråk i den mån teckningsoptionsprogrammet inte fulltecknas.

Genom teckningsförbindelser, bottengarantin samt top down-garantin är teckningsoptionsprogrammet därmed säkerställt till cirka 51,4 procent. Garantiåtaganden har skriftligen avtalats och har inte säkerställts via förstahandstransaktion, bankgaranti, pantsättning eller liknande. Ersättning för bottengarantiåtagande utgår om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ersättning för top down-garantiåtagande utgår med 20 procent av det garanterade beloppet, vilket ska kvittas mot teckningsoptioner av serie TO2. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.tellusgruppen.se.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 27 maj 2024, alternativt avyttras senast den 22 maj 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Hellström Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Denna information är sådan information som Tellusgruppen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-15 08:55 CEST.

För ytterligare information
Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

Om Tellusgruppen AB (publ)
Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 28 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och utbildningstjänster.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag som erbjuder högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.