Tellusgruppen AB offentliggör kvartalsrapport för Q2 2023

Tellusgruppen offentliggör Q2 för 2023. Rapporten redovisar fortsatt hög tillväxt och stabil lönsamhet trots inflation och stigande räntor. – Vi växer i hög takt genom såväl förvärv som genom organisk tillväxt. Tellusgruppen visar på en underliggande stabilitet i vår lönsamhetsutveckling trots den utmanande makro­ekonomiska miljön,...

Tellusgruppens årsstämma 2023

Vid Tellusgruppen AB (publ) årsstämma den 8 juni 2023 beviljades ansvarsfrihet för den avgående styrelsen inför nästa räkenskapsår samt valdes två nya ledamöter till styrelsen. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat, innebärande att bolagets resultat balanseras i...

Tellusgruppen offentliggör kvartalsrapport för Q1 2023

Tellusgruppens kvartalsrapport för Q1 2023 visar att omsättningen för första gången överstiger 100 miljoner för ett kvartal och tillväxten fortsätter att vara hög både genom förvärv och organisk tillväxt. Den fastslagna strategin bekräftas då verksamheten återigen visar positivt resultat. – För oss är de nyckeltal...

Tellusgruppen presenterar preliminära siffror för Q1-2023

Preliminära siffor för Tellusgruppens första kvartal 2023 visar på fortsatt stark tillväxt. Strategin med både nyetableringar och förvärv fortsätter att ge effekt och bolaget har nu nått en ny milstolpe då omsättningen för ett kvartal överstiger 100 miljoner SEK. Samtidigt har EBITDA och justerad EBITDA...

Tellusgruppen tar ytterligare steg inom utbildningstjänster genom förvärv av Språkservice 24

Tellusgruppen AB (publ) förstärker nu sitt erbjudande kring utbildningstjänster och modersmålsundervisning genom förvärvet av Språkservice 24. Bolaget är en ledande aktör med kvalificerade tjänster inom moderna språk, modersmål och studiehandledning som skräddarsys efter skolornas önskemål och elevers behov. Tellusgruppen förvärvar samtliga aktier i bolaget. Köpeskillingen...

Tellusgruppen AB offentliggör bokslutskommuniké för 2022

Under 2022 ökade Tellusgruppens intäkter med 33,2 procent och landade på349,7 MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12,7 MSEK (2,2) med en marginal om 3,6 procent (0,8). Under året växlade Tellusgruppen också in i ett fjärde segment, utbildningstjänster, utöver skolor, förskolor och barnpassning, genom...

Tellusgruppen AB offentliggör rapport för tredje kvartalet 2022

Tredje kvartalet var en händelserik period för Tellusgruppen. På ett makroplan accele­rerade de ekonomiska bekymren i form av en tilltagande inflation och en inbromsning i ekonomin. Valrörelsen slutade med en valseger för oppositionen. På bolagsnivå slut­fördes förvärvet av modersmålsbolaget Omniglot. Tredje kvartalet 2022 Väsentliga händelser...

Lotta Edholm avgår som styrelsemedlem i Tellusgruppen AB

Lotta Edholm har i dag av statsminister Ulf Kristersson (M) utsetts till ny skolminister i Sveriges regering. Lotta Edholm tillträdde som styrelseledamot i Tellusgruppen AB i mars 2021 och kommer i och med sin ministerutnämning frånträda sin styrelseplats i friskolekoncernen. Lotta Edholm har en bakgrund...

Tellusgruppen förvärvar ledande bolag inom modersmålsundervisning

Tellusgruppen AB förvärvar samtliga aktier i Omniglot AB, en ledande aktör inom modersmålsundervisning. Med Omniglot kommer en nytt verksamhetssegment; utbildningstjänster, att etableras inom Tellusgruppen. Det nya segmentet kommer att få en omedelbar positiv effekt på gruppens lönsamhet och tillväxt. Förvärvet skapar dessutom nya möjligheter inom...

Tellusgruppen AB offentliggör rapport för andra kvartalet 2022

Tellusgruppen fortsätter att uppvisa starka tillväxtsiffror. Alla verksamheter har vuxit under andra kvartalet och tillväxten sker på bred front och i varierande former inom samtliga segment. Andra kvartalet 2022 Intäkterna ökade med 37,9 procent till 90,7 MSEK (65,8). Organisk tillväxt uppgick till 15,0 procent medan...