Kommuniké från extraordinär stämma i Tellusgruppen AB (publ)

Vid extraordinär stämma med aktieägarna i Tellusgruppen AB (publ), organisationsnummer 556906–5377, den 14 februari 2024 i Stockholm beslutades följande: Stämman öppnades av styrelsens ordförande Thomas Gür. § 1. Beslutades att utse advokat Göran Andersson till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden anmodat Anna Lassen...

Tellusgruppen avser att förvärva cateringföretaget Matomsorg

Tellusgruppen har idag undertecknat en avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i cateringföretaget Matomsorg via dotterbolaget Tellusfood. Matomsorg, som lagar och distribuerar mat till förskolor och skolor i Stockholmsområdet, omsätter cirka 10 MSEK med EBIT på cirka 1 MSEK. Enbart genom besparingar inom Tellusgruppens egen...

Tellusgruppen AB offentliggör kvartalsrapport för Q3 2023

Tellusgruppen offentliggör Q3 för 2023. Under perioden har intäkterna ökat och bolaget har startat en ny förskola. – Den pågående ekonomiska krisen med hög inflation, stigande räntor, försvagad valuta och vikande efterfrågan påminner oss om något vi redan visste: Skolbranschen må vara utsatt för politiska...

Tellusgruppen AB offentliggör kvartalsrapport för Q2 2023

Tellusgruppen offentliggör Q2 för 2023. Rapporten redovisar fortsatt hög tillväxt och stabil lönsamhet trots inflation och stigande räntor. – Vi växer i hög takt genom såväl förvärv som genom organisk tillväxt. Tellusgruppen visar på en underliggande stabilitet i vår lönsamhetsutveckling trots den utmanande makro­ekonomiska miljön,...

Tellusgruppens årsstämma 2023

Vid Tellusgruppen AB (publ) årsstämma den 8 juni 2023 beviljades ansvarsfrihet för den avgående styrelsen inför nästa räkenskapsår samt valdes två nya ledamöter till styrelsen. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat, innebärande att bolagets resultat balanseras i...

Tellusgruppen offentliggör kvartalsrapport för Q1 2023

Tellusgruppens kvartalsrapport för Q1 2023 visar att omsättningen för första gången överstiger 100 miljoner för ett kvartal och tillväxten fortsätter att vara hög både genom förvärv och organisk tillväxt. Den fastslagna strategin bekräftas då verksamheten återigen visar positivt resultat. – För oss är de nyckeltal...