Tellusgruppen säkrar teckningsförbindelser och handlar upp garantiåtagande för teckningsoptioner av serie TO2 om 4,4 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA...

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 inleds idag

Idag, den 13 maj 2024, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 i Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”). Nyttjandeperioden pågår till och med den 27 maj 2024. Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till...

Tellusgruppen offentliggör årsredovisning för 2023

Tellusgruppen AB (publ.) offentliggör idag årsredovisningen för 2023. Årsredovisningen visar på en tillväxt om 22,2%, vilket skett både genom förvärv av nya bolag och nyetableringar av förskolor. Idag publiceras Tellusgruppen årsredovisning för verksamhetsåret 2023 och återfinns på bolagets webbplats. Årsredovisningen 2023 bifogas även i sin...

Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i Tellusgruppen har fastställts till 6,0 SEK per aktie. Teckningsperioden inleds på måndag, den 13 maj 2024.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA...