Stämmokommuniké från årsstämma 12 juni 2024 i Tellusgruppen AB (publ)

Publicerat: 2024-06-12

  

IR - regulatoriska

Vid årsstämman i Tellusgruppen AB (publ) den 12 juni 2024 fattades följande huvudsakliga beslut.

Beslut om resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat och balansräkningen för moderbolag samt koncernresultat- och balansräkning för 2023 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och vd beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2023.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Beslutades att antalet ledamöter fortsatt ska vara sju (7) till antalet.

Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorn eller revisorerna

Stämman beslutade att ett arvode på totalt och maximalt 660 000 kronor (685 000) ska utgå till den styrelse som väljs av årsstämman. Som arvode till styrelsens ordförande ska utgå 210 000 kronor (190 000) och 90 000 kronor (82 500) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Tellusgruppen samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att åter välja nuvarande styrelseledamöter: Thomas Gür som styrelsens ordförande, samt Elnaz Madani, Caj Perrin, Luca di Stefano och Narges Moshiri.

Stämman beslutade att välja Malin Appelgren och Louise Furness som nya ledamöter i styrelsen.

Stämman beslutade att åter välja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor i bolaget fram till slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Carl Niring kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen.

Fullständiga förslag för stämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida https://tellusgruppen.se/investerare/

För ytterligare information
Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

Om Tellusgruppen AB (publ)
Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 28 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och utbildningstjänster.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag som erbjuder högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.