Förskolan Torget granskas av Skolinspektionen

Förskolan Torget granskas av Skolinspektionen

Tellusbarn arbetar aktivt med insatser för att stärka förutsättningarna för en undervisning av god kvalitet. Det konstaterar Skolinspektionen efter en kvalitetsgranskning av förskolan Torget i Rinkeby.

Skolinspektionen har i sin granskning av 30 förskolor i utsatta områden undersökt hur huvudmännen arbetar för att möjliggöra undervisning av god kvalitet. Granskningen omfattar även hur rektorer ger förskollärarna förutsättningar att leda och genomföra undervisningen.

För de grans­kade områdena får Tellusbarn omdömet att arbetet bedrivs i ”hög utsträckning”. Skolinspektionen anser att de granskade områdena fungerar väl och har inte identifierat något utvecklingsområde inom bedömningsområdet.

Tellusbarns styrning och ledning av förskolan kännetecknas av långsiktighet och en helhetssyn på förskolans uppdrag. ”Skolinspektionen bedömer att huvudmannen i hög utsträckning arbetar aktivt med adekvata insatser för att stärka förutsättningarna för en undervisning av god kvalitet i förskolor i socioekonomiskt svagare områden”, bedömer Skolinspektionen.

Förskolan Torgets rektor visar pedagogiska ledarskap med fokus på undervisningsuppdraget vilket är tydligt för personalen. Rektorn har god kännedom om måluppfyllelsen avseende undervisningen och vidtar insatser för att stärka kvaliteten, enligt Skolinspektionens bedömning.

Läs Tellusgruppens kvalitetsredovisning.

Rapporten kommenterar även att förskolans språkutvecklande insatser har gett förväntad effekt då barnens språk har utvecklats samt att det har utvecklat samarbetet med hemmen. Vidare har arbetssättet där all personal förväntas ta del av kompetensutveckling så att alla arbetslag behärskar de förväntade metoderna kring språkutveckling gjort personalen mer engagerad.

– Vi är stolta över det vi har åstadkommit och att Skolinspektionen uppmärksammar våra insatser inom exempelvis språkutveckling som är ett prioriterat område i våra ”nyckelförskolor”. Samtidigt finns det alltid områden där vi kan utvecklas och bli ännu bättre vilket är en bärande del av vår företagskultur dvs att odla en utvecklings- och förbättringsanda, säger Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen.

Skolinspektionens beslut publicerades i maj där de för Tellusbarns förskola Torget inte identifierat något utvecklingsområde inom bedömningsområdet. Rapporten i sin helhet väntas publiceras under hösten 2023.

Om du vill veta mer om granskningen hittar du det på Skolinspektionens webbplats: https://skolinspektionen.se/aktuellt/granskningar-pa-gang/huvudmans-och-rektorers-arbete-for-kvalitet-i-undervisning-pa–forskolor-som-ligger-i-socioekonomiskt-svagare-omraden/