Skolinspektionens granskning av skolor och friskolor

Publicerat: 2024-06-19

  

Övrigt

Skolinspektionen är myndigheten som övervakar och utvärderar utbildningskvaliteten i Sverige. Kvalitetsgranskningen görs på samma sätt för kommunala skolor och friskolor, och är avgörande för att säkerställa att eleverna får en kvalitativ och likvärdig utbildning i en trygg lärandemiljö oavsett var i landet de går i skolan.

Så går Skolinspektionens kvalitetsgranskning till:

 1. Planering och förberedelse: Skolinspektionen planerar noggrant varje granskning. De fastställer vilka skolor som ska granskas, vilka områden som ska värderas och vilka metoder som ska användas för att samla in data.
 2. Insamling av data: Under själva granskningsprocessen samlar Skolinspektionen in omfattande data från olika källor. Det kan innebära intervjuer med skolledning, lärare, elever och föräldrar, granskning av styrdokument och rapporter, samt observationer av undervisning och lärande i klassrummet.
 3. Bedömning av kvalitet: Med insamlade data bedömer Skolinspektionen olika aspekter av skolornas verksamhet. Detta inkluderar akademisk prestation, elevvård, ledarskap, läroplan och fysisk miljö.
 4. Rapportering och återkoppling: Efter att granskningen är avslutad sammanställer Skolinspektionen sina resultat och presenterar dem i en granskningsrapport. Denna rapport innehåller en analys av skolornas styrkor och svagheter samt rekommendationer till förbättring.
 5. Uppföljning och åtgärder: Efter att rapporten har publicerats följer Skolinspektionen upp med skolorna för att säkerställa att eventuella åtgärder genomförs. De ger också stöd och vägledning för att främja en kontinuerlig förbättring av utbildningskvaliteten.

Läs också: Föräldrar mer nöjda på Tellusgruppens skolor

Hur ofta genomför Skolinspektionen kvalitetsgranskningar?

Skolinspektionen strävar efter att granska varje skola inom ett visst tidsintervall. Det finns dock ingen fastställd tidtabell och vissa skolor kan granskas mer frekvent än andra beroende på olika faktorer.

Vanligtvis kan grundskolor och gymnasieskolor förvänta sig att bli granskade ungefär vart fjärde eller femte år. För friskolor och andra utbildningsanordnare kan frekvensen variera beroende på deras status och tidigare granskningsresultat. Skolor som har visat höga nivåer av kvalitet och överensstämmelse med kraven kan granskas med längre intervaller, medan skolor som behöver åtgärda brister kan bli föremål för tätare uppföljning.

Vad händer med en skola som underkänns av skolinspektionens granskning?

När en skola underkänns av Skolinspektionens granskning i Sverige, innebär det att skolan inte uppfyller de krav som ställs enligt lagar och föreskrifter. Skolinspektionen kan då vidta flera olika åtgärder beroende på graden av bristerna. Några av de möjliga konsekvenserna är:

 • Förelägganden och krav på åtgärdsplaner
 • Uppföljningsbesök
 • Sanktioner och viten
 • Indragning av tillstånd
 • Övertagande av verksamheten
 • Informationsspridning (där Skolinspektionen kan offentliggöra sina bedömningar vilket kan påverka rykte och förtroende för skolan)

Så presterar Tellusgruppens verksamheter i Skolinspektionens granskning

Tellusgruppen får löpande goda betyg i Skolinspektionens granskningar. Bland annat fick förskolan Torget i Rinkeby 2023 goda vitsord vid Skolinspektionens granskning, som konstaterade att ”Tellusbarn i hög utsträckning arbetar med insatser som stärker förutsättningarna för en undervisning av god kvalitet i förskolor i socioekonomiskt svagare områden”.

Läs också: Tellusbarn Smedby får godkänt på alla områden i kommunens granskning

Läs också: Tellusbarn Solen får godkänt på alla områden i kommunens granskning

Här kan du hitta Skolinspektionens tillsyns- och granskningsbeslut