Tellusgruppen offentliggör årsredovisning för 2022

Övrigt, IR - regulatoriska

Tellusgruppen offentliggör årsredovisningen för 2022. Årsredovisningen visar på tillväxt både genom förvärv och nyetableringar. Under året har Tellusgruppen AB dessutom utökat med ett nytt verksamhetsområde; utbildningstjänster, genom förvärvet av modersmålsbolaget Omniglot. Fyra verksamhetssegment skapar en bredare plattform för en fortsatt hög tillväxttakt för Tellusgruppen, såväl organiskt som via förvärv.

– Tellusgruppens höga tillväxttakt har utvecklat bolagets lönsamhet mycket positivt och visar att strategin ger god utväxling trots en tuffare ekonomisk marknadssituation, säger Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen.

Väsentliga händelser under året

 • Thea Bromma erhöll förlängt bygglov.
 • Kulturförskolan Smedby i Upplands Väsby med 100 utbildningsplatser startade sin verksamhet i januari.
 • Friluftsförskolan Svartgarn i Österåker med 100 utbildningsplatser startade sin verksamhet i augusti.
 • Robinson Valsjön, en nyöppnad grundskola med årskurserna F-6, startade i augusti med två klasser.
 • Den 1 oktober tillträdde Tellusgruppen som ägare i Omniglot AB, en ledande aktör inom modersmåls-undervisning. Fastställd köpeskilling för aktierna inklusive kassa och justering för normaliserat rörelse-kapital uppgick till 33,4 MSEK. Av köpeskillingen har 23,6 MSEK erlagts kontant och 9,8 MSEK i form av nyemitterade aktier i Tellusgruppen. Villkorad tilläggsköpeskilling som kommer att utgå under 2025 uppskattas till 29,4 MSEK. Den kontanta delen finansieras dels med ett externt lån, dels med ett lån från Tellusgruppens huvudägare. Lånen amorteras på två år med en årsränta på 7,3 procent + STIBOR 90. Aktiepriset för de nyemitterade aktierna uppgick till 6,75 SEK, och antalet nya aktier uppgick till 1 454 736.
 • Tellusgruppens styrelseledamot Lotta Edholm utsågs till skolminister i Sveriges nya regering och från-trädde samtidigt sin styrelseplats. Lotta Edholm har valt att avstå styrelsearvodet för 2022.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Tellusbarn får goda omdömen i Skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolor i socioekonomiskt svagare områden. Granskningen omfattar 30 huvudmän, både fristående och kommunala.
  Läs mer här
 • Tellusgruppen förstärker sitt erbjudande kring utbildningstjänster och modersmålsundervisning genom förvärvet av Språkservice 24. Tellusgruppen tillsätter dessutom en ny vd i Gabriel Gjerss som har haft en central roll i utvecklingen av Tellusgruppens barnpassningsverksamhet.
  Läs mer här
 • Tellusgruppen presenterar preliminära siffror för Q1-2023 som visar på intäkttillväxt med 105,7 MSEK (81,2) och EBITDA justerat för utveckling av ferie- och semesterlöneskuld uppgick till 7,8 MSEK (1,8), med en marginal om 7,4 procent (1,8).
  Läs mer här

Här kan du läsa årsredovisningen i sin helhet

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 27 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och utbildningstjänster.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag som erbjuder högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.