Tellusgruppen presenterar preliminära siffror för Q1-2023

IR - regulatoriska

Preliminära siffor för Tellusgruppens första kvartal 2023 visar på fortsatt stark tillväxt. Strategin med både nyetableringar och förvärv fortsätter att ge effekt och bolaget har nu nått en ny milstolpe då omsättningen för ett kvartal överstiger 100 miljoner SEK. Samtidigt har EBITDA och justerad EBITDA kraftigt förbättrats jämfört med första kvartalet 2022. Tellusgruppens omsättningsökning beräknas bli över 30 procent på årsbasis.

Första kvartalet 2023 (preliminära siffror)

•       Intäkterna ökade med 30,1 procent till 105,7 MSEK (81,2). Organisk tillväxt uppgick till 13,4 procent medan 16,7 procent hänförs till föregående års förvärv.

•       Antalet inskrivna barn och elever uppgick i genomsnitt till 2 350 (2 169), en ökning med 8,3 procent.

•       Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,9 MSEK (-3,0) med en marginal om 1,8 procent (-3,7).

•       EBITDA justerat för utveckling av ferie- och semesterlöneskuld uppgick till 7,8 MSEK (1,8), med en marginal om 7,4 procent (1,8).

– Tellusgruppens höga tillväxttakt med både förvärv och nyetableringar har utvecklat bolagets lönsamhet mycket positivt och visar att strategin ger god utväxling trots en tuffare ekonomisk marknadssituation, säger Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen.

Kvartalsrapporten (Q1-2023) publiceras i sin helhet den 23 maj 2023, vilket tidigare meddelats.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

MAR

Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2023-04-21 klockan 09.00 CEST.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.