Tellusgruppen AB offentliggör bokslutskommuniké för 2022

IR - regulatoriska

Under 2022 ökade Tellusgruppens intäkter med 33,2 procent och landade på
349,7 MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12,7 MSEK (2,2) med en marginal om 3,6 procent (0,8). Under året växlade Tellusgruppen också in i ett fjärde segment, utbildningstjänster, utöver skolor, förskolor och barnpassning, genom förvärvet av modersmålsbolaget Omniglot.

Fjärde kvartalet 2022

 • Intäkterna ökade med 33,1 procent till 99,5 MSEK (74,8). Organisk tillväxt uppgick till 16,4 procent medan 16,8 procent hänförs till årets förvärv.
 • Antalet inskrivna barn och elever uppgick i genomsnitt till 2 181 (1 999), en ökning med 9,1 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,5 MSEK (-3,9) med en marginal om 1,5 procent (-5,2).
 • EBITDA justerat för utveckling av semesterlöneskulder uppgick till 5,5 MSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -5,7 MSEK (-7,5).
 • Nettoinvesteringar uppgick till 63,1 MSEK (2,9).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 0,6 MSEK (1,3) och likvida medel uppgick till 2,4 MSEK (7,1) vid periodens slut.

Helåret 2022

 • Intäkterna ökade med 33,2 procent till 349,7 MSEK (262,5). Organisk tillväxt uppgick till 14,0 procent medan 19,3 procent hänförs till genomförda förvärv.
 • Antalet inskrivna barn och elever uppgick i genomsnitt till 2 197 (1 727), en ökning med 27,2 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12,7 MSEK (2,2) med en marginal om 3,6 procent (0,8).
 • Periodens resultat uppgick till -6,4 MSEK (-6,8).
 • Nettoinvesteringar uppgick till 65,5 MSEK (37,8).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -4,7 MSEK (-1,8).

Vd:s kommentar

”Tellusgruppen har sedan 2019 vuxit med i genomsnitt 39 procent per år. Tillväxten har dock aldrig varit ett självändamål. Alla våra verksamheter befinner sig i varierande grad av utvecklingsfaser där skalfördelarna är klart större än stordriftsnackdelarna. Med fler skolor och förskolor och ett större antal lärare och barnvakter erbjuder vi inte enbart fler vård­nadshavare en kvalitativ verksamhet. Vi skapar dessutom en stabilare och tryggare platt­form för verksamhetsutveckling, karriärmöjligheter samt ett större utrymme för spetskom­petens för våra medarbetare. Både inom och mellan respektive segment.

Vår utveckling har historiskt baserats på organisk tillväxt; framför allt inom förskolor och barnpassning, samt förvärv; framför allt inom grundskola. Nytt för 2022 var att vi, genom förvärvet av modersmålsbolaget Omniglot, växlade in i ett nytt segment: utbildningstjäns­ter.”

Bijan Fahimi
Vd Tellusgruppen

Styrelsen
Tellusgruppen AB (publ)

Länk till rapporten

Här kan du ladda hem rapporten.

För ytterligare information
Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

MAR

Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2023-02-28 klockan 8.30 CEST.

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 25 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och utbildningstjänster.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgs­sektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotter­bolag inom sektorerna för barnomsorg och för utbildning. Bolaget ska vara moderbolaget i en koncern som erbjuder och levererar högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verk­samheter inom sina respektive områden.