Tellusgruppen AB offentliggör
bokslutskommuniké 2021

IR - regulatoriska

År 2021 har för Tellusgruppens del präglats av en stark tillväxt och en breddning av verksamheten i och med att grundskoleverksamheten har mer än fördubblat antalet utbildningsplatser. Året som gått har också inneburit en förhållandevis låg beläggnings­grad i bolagets förskolor, något som även andra aktörer inom förskolebranschen har påverkats av.

Helåret 2021

 • Intäkterna ökade med 33,8 procent till 262,5 MSEK (196,2).
 • Antalet inskrivna barn och elever uppgick i genomsnitt till 1 727 (1 307), en ökning med 32,1 procent. Antalet utbildningsplatser ökade med 37,7 procent och uppgick till 2 675 vid periodens slut.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,2 MSEK (11,4) med en marginal om 0,8 procent (5,8).
 • Tidpunkten för förvärvet av Theducation AB påverkar resultatet negativt under innevarande år på grund av lönsamhetsmässiga säsongsvariationer i skolans verk­samhet.
 • Periodens resultat uppgick till -6,8 MSEK (4,0).
 • Nettoinvesteringar uppgick till 37,8 MSEK (21,0).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -1,8 MSEK (-1,6).

Väsentliga händelser under året

 • I början av januari startades förskolan Robinson i Enköping med 150 utbildnings­platser.
 • I april flyttade förskolan Växthuset från tillfälliga lokaler till nya permanenta lokaler, vilket innebär en ökning från 60 till 96 utbildningsplatser.
 • I april noterades Tellusgruppen på Nasdaq First North, vilket tillförde bolaget
  20 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader.
 • Under det tredje kvartalet genomfördes två mindre inkråmsförvärv av föräldra- och personalkooperativ. Förvärven innebär 65 nya utbildningsplatser inom förskola.
 • I september förvärvade Tellusskolan 93,6 procent av aktierna i Theducation AB, vilket innebär två nya grundskolor med cirka 470 elever. Efter ytterligare aktieköp i novem­ber äger Tellusskolan 98,6 procent av aktierna.
 • Tellusskolan erhöll tre nya skoltillstånd. Till höstterminen 2022 leder detta till start av minst en ny lågstadieskola. Den planeras i samma fastighet som Tellusbarns befintliga förskola vilket erbjuder effektivare användning av våra lokaler.


Vd:s kommentar

”Vi går in i år 2022 med ännu ett starkt tillväxtår bakom oss. Sedan 2019 har Tellusgruppen vuxit med i genomsnitt cirka 45 procent per år. Att fortsätta tillväxttakten med samma pro­portioner kommer inte att vara en lätt uppgift framgent, men vi har goda skäl att hoppas att tillväxten kommer att överstiga vårt mål på 30 procent även 2022.

Tillväxten är inget mål i sig utan ett medel att värna om bolagets viktigaste intressenter. I och med vår höga tillväxt får fler vårdnadshavare möjligheten att ta del av vår kvalitativa verksam­het inom skola, förskola och barnpassning.

Ett snabbväxande bolag kan erbjuda bättre kvalitet genom flera och bättre stödfunktioner, effektivare system och bättre villkor och utvecklingsmöjligheter för medarbetare. Den ekono­miska stabiliteten ökar då vi har flera ben att stå på. Lönsamheten på sikt blir bättre av bola­gets växande synergieffekter vilket gynnar våra investerare. Tillväxt, kvalitet och lönsamhet är i längden varandras förutsättningar.”

Bijan Fahimi
Vd Tellusgruppen

Styrelsen
Tellusgruppen AB (publ)

Länk till rapporten
Här kan du ladda hem rapporten.

För ytterligare information
Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

MAR
Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2022-02-28 klockan 8.30 CEST.

Om Tellusgruppen AB (publ)
Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 26 förskolor, sex grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och läxhjälp.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag inom sektorerna för barnomsorg och för utbildning. Bolaget ska vara moderbolaget i en kon­cern som erbjuder och levererar högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.