Tellusgruppens anställda uttrycker sina åsikter i ny medarbetarundersökning

Tellusgruppens anställda uttrycker sina åsikter i ny medarbetarundersökning

Medarbetare inom koncernen Tellusgruppen upplever att de arbetar på ett företag som de är nöjda med och att de är motiverade i sitt arbete. Det framkommer i Tellusgruppens interna enkätundersökning över anställdas trivsel på arbetsplatsen.

I vårens medarbetarenkät deltog 386 medarbetare av de totalt 504 tillfrågade. Enkäten berör frågor inom bland annat arbetsorganisation, arbetsbelastning och krav, ledarskap samt friskfaktorer och vänder sig till anställde i Tellusgruppens grundskolor, förskolor samt på moderbolaget.

– Enkätresultaten belyser både positiva aspekter och områden där vi behöver förbättra oss. Det gläder oss att se att medarbetarna upplever att de blir behandlade med jämlikhet och respekt på arbetsplatsen. Det är en central värdegrund för oss, säger Bijan Fahimi.

Läs också: Tellusbarn får goda omdömen i Skol­inspektionens kvalitetsgranskning av förskolor i socioekonomiskt svagare områden

Resultatet utvärderas med hjälp av en tiogradig skala där 10.0 representerar den högsta nivån och 0 indikerar det lägsta. Medarbetarna svarade på frågor som ”Min chef behandlar mig med respekt” och ”Mina kollegor bemöter mig med respekt”, där de samlade värdena blev 8,9 samt 8,8. Å andra sidan fanns det resultat med lägre värden, som exempelvis ”Jag har inte tillräckligt med tid för att utföra mina arbetsuppgifter”, där värdet var 6,7.

– Det är ett av våra förbättringsområden som vi gemensamt ska diskutera och hitta lämpliga åtgärder för. Vi vill även uppmuntra våra anställda att fortsätta delta i undersökningar då det utgör en viktig del i att säkerställa kvalitet och utveckling i vår verksamhet, säger Bijan Fahimi.

Läs vad våra medarbetare tycker.

Två gånger om året genomför Tellusgruppen enkätundersökningen för att kontinuerligt utvärdera förändringar i medarbetarnas välbefinnande på arbetsplatsen över tid. Resultaten används även som grund för arbetsplatsträffar där medarbetarna gemensamt utarbetar en handlingsplan för att implementera eventuella åtgärder för att förbättra och utveckla arbetsmiljön.

I vårens enkätundersökning deltog 77 procent av de tillfrågade vilken är en ökning från höstens undersökning då 73 procent svarade.