Tellusgruppens medarbetare är alltmer nöjda på arbetet  

Övrigt, Verksamhet

Tellusgruppens medarbetare upplever att de utvecklas på jobbet och att deras eget lärande får utrymme. Det är resultatet av vårens medarbetarundersökning som gått ut till Tellusgruppens 541 heltidsanställda medarbetare. Svarsfrekvensen har ökat till 90 procent, vilket talar för starkt engagemang i frågan. 

– Vi har vuxit i snabb takt de senaste åren, startat nya verksamheter och förvärvat bolag som blivit delar i vår helhet. Dessa snabba förändringar, med krav på omställning och flexibilitet, hade inte varit möjliga utan ett starkt engagemang från alla våra medarbetare, säger Tellusgruppens vd Bijan Fahimi. 

Medarbetarundersökningen ett verktyg för förbättring 

En gång per termin genomför Tellusgruppen en medarbetarundersökning som är ett viktigt verktyg på varje arbetsplats och enhet för att analysera den egna arbetsplatsen och möjliga förbättringsområden. Alla arbetsgrupper sätter sina egna utvecklingsmål baserat på undersökningens resultat. Vårens undersökning har besvarats av 90 procent av medarbetarna, vilket är en kraftig ökning jämfört med den senaste mätningen som gjordes hösten 2023. Bedömningen är att det beror på det systematiska arbetssättet där varje enhet analyserar sitt resultat och kommer överens om lokala utvecklingsmål. 

Högt engagemang och gott betyg till organisationen 

Undersökningen visar att medarbetarna känner sig motiverade i sitt arbete och att det finns tydliga mål på arbetsplatsen. På frågan ”Jag känner mig motiverad i mitt arbete” är medelvärdet 8,0 på skalan 1–10. Medarbetarna lyfter den stödjande kulturen, möjlighet till professionell utveckling och det närvarande ledarskapet som några av de främsta faktorerna bakom deras tillfredsställelse. 

Det samlade medelvärdet på området av frågor som rör Arbetsorganisation är 8,3 (ökning från 8,1). Det samlade värdet på området av frågor som rör Arbetsbelastning och krav är 7,3 (ökning fån 7,2). 

Stödjande ledarskap och handlingsutrymme 

En annan viktig aspekt som lyfts fram i undersökningen är öppen kommunikation och stödjande ledarskap. Frågan ”Min chef är närvarande och synlig i verksamheten” fick 8,2 i medelvärde och frågan ”Min chef hanterar konflikter på ett bra sätt” fick 8,1 i medelvärde. Dessutom upplever medarbetarna att deras chef uppmuntrar till delaktighet och ger betyget 8,3, vilket är en av nyckelfaktorerna till ökad motivation och engagemang i arbetet. 

Det samlade medelvärdet på området av frågor som rör Ledarskap är 8,2 (ökning från 8,1). Det samlade medelvärdet på området av frågor som rör Stöd är 8,6 (oförändrat). Det samlade medelvärdet på området av frågor som rör Handlingsutrymme och kontroll är 8,6 (oförändrat). 

Tydlig förbättring inom området återhämtning 

Under den förra medarbetarundersökningen, som genomfördes under hösten 2023, visade resultaten från flera arbetsplatser att frågor inom återhämtning behövde förbättring. Genom flera åtgärdsinsatser framtagna av medarbetarna och ledarna har nu medelvärdet inom området ökat med 0,6. På grundskolorna har frågorna ”Jag har möjlighet att arbeta i lugnare takt efter arbetsintensiva perioder” och ”Jag har ork kvar för att göra andra saker efter arbetsdagens slut” ökat med 1,0 i medelvärde. Förbättringen visar att det systematiska arbetet med undersökningen som ett verktyg ger effekter. Möjligheterna till återhämtning är dock fortfarande ett identifierat förbättringsområde. 

Det samlade medelvärdet på området av frågor som rör Viktiga friskfaktorer är 8,1 (oförändrat). Det samlade medelvärdet på området av frågor som rör Återhämtning 7,5 (ökning från 6,9). Det samlade medelvärdet på området av frågor som rör Kunskaper och utveckling är 8,6 (ökning från 8,3). 

Svarsfrekvensen var 90 procent, vilket är en stor ökning från höstens undersökning då 77 procent svarade. Feedbacken från undersökningen kommer att analyseras för att identifiera områden för ytterligare förbättring på varje arbetsplats. 

Bijan Fahimi, Tellusgruppens vd, kommenterar: 

– Jag är stolt över det engagemang och den kollegiala anda som genomsyrar organisationen. Dessa fina omdömen är resultatet av våra medarbetares outtröttliga arbete och vilja att ständigt utvecklas. Rektorerna spelar en avgörande roll där deras stödjande ledarskap har varit en nyckelfaktor till att fler och fler är nöjda på jobbet.