Tellusgruppen löser revers om 1 925 000 SEK genom kvittning mot nyemitterade aktier villkorat av styrelsens godkännande

Övrigt, IR - regulatoriska

Tellusgruppen AB (publ) har träffat ett avtal om en riktad emission i syfte att lösa en revers från tidigare förvärv av Språkservice 24. Den riktade emissionen innebär förstärkt eget kapital och därmed förbättrad soliditet för Tellusgruppen AB. Avtalets giltighet är villkorat av ett godkännande av styrelsen för Tellusgruppen AB.

I samband med Tellusgruppens förvärv av Språkservice 24 utgick en revers om 1 925 000 SEK till Språkservice 24s ägare Idiomas Holding AB. Tellusgruppen AB har idag träffat ett avtal med Idiomas Holding AB om att lösa reversen samt upplupen ränta om 66 689 kr genom kvittning mot nyemitterade aktier i Tellusgruppen AB. Totalt kommer 331 286 aktier emitteras till en kurs om 6.012 kronor per aktie. Då syftet varit att lösa befintlig revers har en företrädesemission gentemot befintliga aktieägare i det här fallet inte varit aktuellt. Aktiekursen baseras på 30-dagars stängningskurs per den 19 april med 10% rabatt, vilket har bedömts som en marknadsmässig prissättning. 

Den 14 april 2023 utannonserades Tellusgruppen AB:s förvärv av Språkservice 24. Köpeskillingen uppgick till 7 700 000 SEK exklusive kassa. 3 465 000 SEK skulle betalas kontant och 2 310 000 SEK genom nyemitterade aktier till rådande kurs på tillträdesdagen. Återstående 1 925 000 SEK betalas med revers med förfallodag 24 månader efter tillträde den 1 augusti 2023.

Det avtal som träffats innebär att Tellusgruppen emitterar 331 286 aktier till reversinnehavarna. Totalt antal aktier i Tellusgruppen AB ökar därmed från 14 678 424 antal till 15 009 710 antal, vilket motsvarar en utspädning om 2,21 procent. Vidare ökar Tellusgruppen AB:s eget kapital med 1 991 689 kronor och aktiekapitalet med 16 511 kronor. De nya aktierna beräknas distribueras till Idiomas Holding AB den 7 maj 2024.

Styrelsen för Tellusgruppen AB väntas godkänna avtalet vid sitt styrelsesammanträde den 7 maj 2024.

 -Tellusgruppen har växt kraftigt sedan börsintroduktionen utan att ta in nytt kapital. Soliditeten har försvagats under perioden till följd av avskrivningar av genomförda förvärv. Med den här riktade emessionen tar Tellusgruppen ett steg i rätt riktning att förstärka balansräkningen, genom att en skuld omvandlas till aktier och därmed eget kapital. Affären bidrar till att minska ägarkoncentrationen, ökar handeln i aktien och stärker bolagets soliditet, säger Tellusgruppens vd Bijan Fahimi. 

Denna information är sådan information som Tellusgruppen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-04-25 08:00 CEST.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB

bijan.fahimi@tellusgruppen.se

+46 707 167 453

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

Bijan Fahimi, Tellusgruppens vd