Tellusgruppen offentliggör bokslutskommuniké för 2023

IR - regulatoriska

Tellusgruppen redovisar en stark tillväxt 2023 på drygt 22 procent. Tillväxten grundar sig på organisk tillväxt framför allt i förskolesegmentet samt genomförda förvärv. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår för helåret till 13,2 msek (12,7 msek). Under fjärde kvartalet etablerades dotterbolaget TF Catering AB, under vilket Tellusgruppens samtliga kök och måltidsverksamheter kommer att samlas.

2023 var ett rekordår för Tellusgruppens förskoleverksamhet med tre nyöppnade enheter. Även vad gäller övriga segment växte koncernen som helhet.

– Under varumärket Tellusfood har vi startat ett nytt bolag som ska samla alla våra tillagningskök och måltidstjänster. Det ska bidra till lönsamheten genom besparingar i mattransporter och inköp, samt genom att leverera måltider även till andra verksamheter än våra egna, säger Tellusgruppens vd Bijan Fahimi.

– Långsiktigt är hög kvalitet och lönsamhet varandras förutsättningar. Vår ambition är att fortsätta växa i våra segment och att på sikt vara ett utdelningsbolag för att på så sätt kunna attrahera seriösa och långsiktiga aktieägare, avslutar Bijan Fahimi.

Fjärde kvartalet 2023

  • Intäkterna ökade med 14,2 procent till 113,6 MSEK (99,5). Organisk tillväxt uppgick till 12,0 procent medan 2,1 procent hänförs till genomförda förvärv.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,2 MSEK (1,5) med en marginal om -1,9 procent (1,5).
  • EBITDA justerat för utveckling av semesterlöneskulder uppgick till 0,7 MSEK (5,5).
  • Periodens resultat uppgick till -9,2 MSEK (-5,7).
  • Nettoinvesteringar uppgick till 0,7 MSEK (23,9).
  • Periodens kassaflöde uppgick till 0,8 MSEK (0,6) och likvida medel uppgick till 1,1 MSEK (2,4) vid periodens slut.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,6 SEK (-0,5).

Väsentliga händelser under perioden

  • Under november etablerades dotterbolaget TF Catering AB. Det nystartade bolaget kommer att ta över Tellusgruppens samtliga kök och måltidsverksamheter från och med januari 2024.

Här kan du läsa bokslutskommunikén i sin helhet.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.