Sista dagarna för teckning i Tellus­gruppens spridningsemission av units

Publicerat: 2024-02-14

  

Övrigt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KA­NADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBU­TIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Det är två dagar kvar i teckningsperioden för teckning av units i Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”) spridningsemission av units (”Erbjudandet”). Tecknings­perioden löper fram till och med fredagen den 16 februari 2024. Notera att Nordnets anmäl­ningsperiod stänger 15 februari 2024.

Anmälan

Anmälan om önskan att teckna units i Erbjudandet ska ske genom:

  • Elektronisk teckning med BankID på Mangolds hemsida, www.mangold.se
  • Kunder till Nordnet Bank AB (”Nordnet”) kan anmäla sig för Erbjudandet att teckna units direkt över Nordnets internettjänst. Ytterligare information kan erhållas på Nordnets hemsida, www.nordnet.se

Information om Erbjudandet

  • Erbjudandet omfattar högst 1 250 000 nyemitterade aktier och högst 1 250 000 teckningsoptioner, och riktar sig till allmänheten i Sverige.
  • Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2.
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 6,0 SEK per unit, motsvarande 6,0 SEK per aktie. Teckningsoptionerna är således vederlagsfria. Courtage utgår ej.
  • Vid full teckning kan Bolaget tillföras 7,5 MSEK före emissionskostnader.
  • Syftet med Erbjudandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att öka antalet aktieägare i Bolaget och därmed skapa förutsättningar för en för­bättrad likviditet i handeln med aktien.

Övrig information

  • Ytterligare information om Erbjudandet finns att tillgå på Bolagets hemsida
  • Informationsmemorandum avseende Erbjudandet finns att tillgå här

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Hellström Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Mangold Fondkommission AB är emissions­institut i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 28 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och utbildningstjänster.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgs­sektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotter­bolag som erbjuder högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidta­gits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjort den 26 januari 2024.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslag­stiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en trans­aktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Syd­afrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien, USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.