Förskolebarnens lärmiljöer utvecklas med hjälp av Tellusbarns specialpedagoger

Övrigt

Tellusbarns specialpedagoger arbetar för att främja lärmiljöer där alla barn kan utvecklas och lära. Varje dag ger de förskolorna stöd i pedagogiska frågor och kvalitetssäkrar Tellusbarns utvecklingsarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Ett värdefullt verktyg är Dialogic Book Reading som stärker barns kommunikationsförmågor.

– Med vår specialistkompetens tillför vi nya metoder och arbetssätt som är otroligt betydelsefullt för pedagogerna ute i förskolorna. Språk är något vi arbetar extra mycket med, det är ett viktigt verktyg för att få en bra start i livet, säger Camilla Suarez, specialpedagog på Tellusbarn.

Camilla Suarez och kollegan Anna-Karin Hamilton arbetar gemensamt med Tellusbarns totalt 27 förskolor som är belägna i 9 kommuner runt om i Stockholm och Uppsala län. Arbetet består av allt ifrån att besöka barn och pedagoger ute i verksamheterna till att bedriva mer övergripande uppdrag med fokus på att ge stöd till förskolornas verksamhets- och medarbetsutveckling.

–  Vi tar ett stort ansvar i att stödja förskolornas pedagoger att möta barn med olika behov. Det kan vara allt från anknytning till en specifik individ eller främja lek, samspel och lärande för en hel barngrupp, säger Camilla Suarez.

Läs mer om Tellusgruppens verksamhet.

I samtliga förskolor har specialpedagogerna introducerat Dialogic Book Reading som är en metod för att uppmuntra barnens läs- och kommunikationsförmågor. Pedagogen väljer ut en bok och förbereder frågor som öppnar för samtal mellan barnen och därmed främjar barnens språkkunskaper.

– Modellen är evidensbaserad och särskilt framtagen för att utveckla barns språk. Flera av våra förskolor har en hög del andel flerspråkiga barn och behöver extra språklig stimulans inför den kommande skolgången. Språket är ett viktigt verktyg för att barnen ska få en bra start i skolan, känna sig delaktiga i aktiviteter och lättare interagera socialt med andra barn. 

Att utbilda och stötta pedagogerna i Dialogic Book Reading är en del i den kontinuerliga medarbetsutvecklingen som specialpedagogerna på Tellusbarn ägnar sig åt.

– Genom kompetenshöjande specialpedagogiska metoder och arbetssätt hjälper vi pedagogerna att möta barnens behov och anpassa verksamheten så att den gynnar utvecklingen. Att kontinuerligt genomföra utbildningsinsatser för våra pedagoger är oerhört viktigt i att kunna bemöta barns olikheter.

Det är också specialpedagogernas roll att hjälpa förskolan att hantera och identifiera de barn som är i behov särskilt stöd.

– Vi har ett uppdrag i att hjälpa pedagoger att identifiera barn som av olika anledningar kräver extra resursinsatser. Oavsett vilka svårigheter barnet har behöver vi se till att skapa bästa förutsättningarna för barnet att trivas och utvecklas. Att omorganisera, testa andra metoder eller arbetssätt kan därför ha jättestor betydelse.

Läs mer: ”Vi lägger grunden till barnens framtida liv”

Specialpedagogernas arbete är långsiktigt, och utvärderas kontinuerligt för att bli ännu bättre.

– För att säkerställa kvalitetsarbetet gör vi också utvärderingar över vad vi gör bra och inom vilka områden vi kan utveckla våra verksamheter. Det är en ständigt pågående process där vi specialpedagoger strävar efter att vara så behjälpliga som möjligt, säger Camilla Suarez.

Läs mer om Tellusbarns specialpedagoger här.