Tellusgruppen AB offentliggör rapport för andra kvartalet 2022

IR - regulatoriska

Tellusgruppen fortsätter att uppvisa starka tillväxtsiffror. Alla verksamheter har vuxit under andra kvartalet och tillväxten sker på bred front och i varierande former inom samtliga segment.

Andra kvartalet 2022

  • Intäkterna ökade med 37,9 procent till 90,7 MSEK (65,8). Organisk tillväxt uppgick till 15,0 procent medan 22,9 procent hänförs till föregående års förvärv.
  • Antalet inskrivna barn och elever uppgick i genomsnitt till 2 299 (1 645), en ökning med 39,7 procent.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,7 MSEK (1,0) med en marginal om 7,4 procent (1,5).
  • Periodens resultat uppgick till 3,0 MSEK (-0,3).
  • Nettoinvesteringar uppgick till 1,4 MSEK (0,7).
  • Periodens kassaflöde uppgick till 0,1 MSEK (9,3) och likvida medel uppgick till 3,1 MSEK (11,1) vid periodens slut.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Friluftsförskolan Svartgarn i Österåker med 100 utbildningsplatser startade sin verksamhet i augusti.
  • Robinson Valsjön, en nyöppnad grundskola med årskurserna F-6 startade i augusti med två klasser.

Vd:s kommentar

”Under årets första halvår levererar Tellusgruppen fortsatt mycket starka tillväxtsiffror med en intäktsökning kring 40 procent jämfört med samma period förra året. Inom seg­mentet barnomsorg växte verksamheten med 18 procent organiskt, inom skolan med över 100 procent genom förvärv och inom barnpassning med över 50 procent organiskt. Till­växten sker på bred front och i varierande former inom samtliga segment.

Organisk tillväxt genom egna nyetableringar har varit en av de viktigaste drivkrafterna för vår utveckling. Sedan 2019 fram till dagens datum har vi startat åtta förskolor och en skola med sammanlagt över 800 utbildningsplatser. Även om förvärv av nya skolor och försko­lor har sina fördelar, är vår bedömning att egna etableringar, på ett par års sikt, är en smi­digare och lönsammare väg till expansion, än förvärv. Strategin har dock en negativ inver­kan på vår lönsamhet. Därför har vi valt en stegvis mer selektiv linje i våra nyetableringar, vilket minskar trycket på vår lönsamhet.”

Bijan Fahimi
Vd Tellusgruppen

Styrelsen
Tellusgruppen AB (publ)

Länk till rapporten

Här kan du ladda hem rapporten.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se

+46 707 167 453

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

MAR

Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2022-08-30 klockan 8.30 CEST.