Tellusgruppen AB offentliggör rapport för första kvartalet 2022

IR - regulatoriska

Årets första kvartal kännetecknas av hög tillväxt vilket är ett besked om att den långsiktiga resan mot ett större bolag med hög kvalitet och brett utbud fortsätter. Som ett led i denna inriktning har fyra tydliga koncept inom förskolan utvecklats och lanserats på en bredare front.

Första kvartalet 2022

  • Intäkterna ökade med 37,6 procent till 81,2 MSEK (59,0). Organisk tillväxt uppgick till 13,3 procent medan 24,3 procent hänförs till föregående års förvärv.
  • Antalet inskrivna barn och elever uppgick i genomsnitt till 2 168 (1 566), en ökning med 38,4 procent.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,0 MSEK (-0,5) med en marginal om -3,7 procent (-0,9).
  • EBITDA justerat för utveckling av ferie- och semesterlöneskuld uppgick till 1,6 MSEK (1,6), med en marginal om 2,0 procent (2,7).
  • Periodens resultat uppgick till -6,9 MSEK (-2,5).
  • Nettoinvesteringar uppgick till -0,6 MSEK (1,1).
  • Periodens kassaflöde uppgick till -4,1 MSEK (-7,0) och likvida medel uppgick till 3,0 MSEK (1,8) vid periodens slut.

Väsentliga händelser under perioden

  • Theaskolan i Bromma erhöll förlängt bygglov.
  • Kulturförskolan Smedby i Upplands Väsby med 100 utbildningsplatser startar sin verksamhet i januari.

Vd:s kommentar

”Detta års första kvartal med mycket hög tillväxt är ett besked att den långsiktiga resan mot ett större bolag med hög kvalitet och brett utbud fortsätter. Detta trots fortsatt bekymmer med färre barn i tätort som har lett till viss minskad beläggning på våra förskolor ända sedan pandemins start.

Skolsegmenten växer ytterligare och utvecklas till en betydande del av koncernens verksamhet och barnpassningen imponerar med hög tillväxt och goda marginaler.

Friskolorna är en viktig drivkraft för långsiktighet, innovation och mångfald i svensk skola. Tellusgruppens egen resa där dessa tre parametrar befruktat och förstärkt varandra är ett levande bevis.”

Bijan Fahimi
Vd Tellusgruppen

Styrelsen
Tellusgruppen AB (publ)

Länk till rapporten

Här kan du ladda hem rapporten.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

MAR

Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2022-05-13 klockan 8.30 CEST.

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 26 förskolor, sex grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och läxhjälp.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag inom sektorerna för barnomsorg och för utbildning. Bolaget ska vara moderbolaget i en kon­cern som erbjuder och levererar högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.