Tellusgruppen erhåller ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden för teckningsoptioner av serie TO2 om cirka 1,2 MSEK

Publicerat: 2024-05-21

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”) har erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att den emissionslikvid Bolaget kan tillföras genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 är säkerställd till cirka 65,4 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget meddelar att man utökat andelen teckningsförbindelser från tidigare cirka 44,1 procent till totalt cirka 44,2 procent. Vidare meddelar Bolaget att man även utökat andelen garantiåtaganden från tidigare cirka 7,2 till totalt cirka 21,2 procent.
Teckningsförbindelser från befintliga ägare samt personer ut styrelsen uppgår till cirka 3,8 MSEK, motsvarande cirka 44,2 procent av den emissionslikvid Bolaget kan tillföras genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2. Bolaget har ingått garantiåtaganden genom top down-garantier om totalt cirka 1,3 MSEK, motsvarande cirka 15,4 procent av den emissionslikvid Bolaget kan tillföras genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2. Bolaget har även ingått bottengarantier om totalt cirka 0,5 MSEK, motsvarande cirka 5,8 procent av den emissionslikvid Bolaget kan tillföras genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2.
Genom teckningsförbindelser, top down-garantier och bottengarantier är cirka 65,4 procent av den emissionslikvid Bolaget kan tillföras genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 säkerställd. Varken tecknings- eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
Ersättning för bottengarantiåtagande utgår om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ersättning för top down-garantiåtagande utgår med 20 procent av det garanterade beloppet, vilket ska kvittas mot teckningsoptioner av serie TO2. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.tellusgruppen.se.
 
Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 27 maj 2024, alternativt avyttras senast den 22 maj 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.
 
Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Hellström Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information
Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Tellusgruppen AB (publ)
Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 28 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och utbildningstjänster.
Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.
Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag som erbjuder högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Tellusguppen någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrund etc. om teckningsoptioner av serie TO2 och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.
Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares.