Teckningsoptioner av serie TO2 nyttjades till cirka 69,7 procent och Tellusgruppen tillförs cirka 6,0 MSEK

Publicerat: 2024-05-29

Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2. 670 118 teckningsoptioner av serie TO2 nyttjades, motsvarande cirka 46,9 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 670 118 aktier till en teckningskurs om 6,0 SEK per aktie. Det innebär att garantiåtaganden om 280 478 teckningsoptioner, motsvarande 19,6 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2, har tagits i anspråk. Därutöver har investerarna som ingått top-downgarantiåtaganden kvittat respektive fordran på Bolaget till följd av garantiersättning mot teckning av 44 000 teckningsoptioner av serie TO2. Totalt har därmed 994 596 teckningsoptioner av serie TO2, motsvarande cirka 69,7 procent av utestående teckningsoptionerna av serie TO2, nyttjats för teckning av 994 596 aktier. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs Tellusgruppen cirka 6,0 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 3,3 MSEK har betalats genom kvittning av utestående lån till Bolaget och fordran från utställd garantiersättning.

Bakgrund
Nyttjandeperioden för nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 pågick under perioden 13 maj 2024 till och med den 27 maj 2024. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 fastställdes till 6,0 SEK.
Totalt nyttjades 994 596 teckningsoptioner av serie TO2 för teckning av 994 596 aktier, innebärandes att cirka 69,7 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2 nyttjades för teckning av aktier, varav 280 478 teckningsoptioner av serie TO2 nyttjades till följd av ingångna garantiåtaganden och 44 000 teckningsoptioner av serie TO2 nyttjades och betalades genom kvittning av garantiersättning.
Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka två (2) veckor.

Aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 ökar antalet aktier i Tellusgruppen med 994 596 aktier, från 15 009 710 aktier till totalt 16 004 306 aktier. Aktiekapitalet ökar med cirka 49 570,68 SEK, från cirka 748 084,14 SEK till cirka 797 654,82 SEK.
 
För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO2 uppgår utspädningen till cirka 6,2 procent av antalet aktier och cirka 6,2 procent av antalet röster i Bolaget.
 
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Hellström Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information
Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453
 
Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Hellström Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.