Stämmokommuniké från årsstämma 12 juni 2024 i Tellusgruppen AB (publ)

Publicerat: 2024-06-12

Vid årsstämman i Tellusgruppen AB (publ) den 12 juni 2024 fattades följande huvudsakliga beslut.

Beslut om resultat och balansräkning
Årsstämman fastställde resultat och balansräkningen för moderbolag samt koncernresultat- och balansräkning för 2023 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och vd beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
 
Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2023.

Fastställande av antalet styrelseledamöter
Beslutades att antalet ledamöter fortsatt ska vara sju (7) till antalet.
 
Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorn eller revisorerna
Stämman beslutade att ett arvode på totalt och maximalt 660 000 kronor (685 000) ska utgå till den styrelse som väljs av årsstämman. Som arvode till styrelsens ordförande ska utgå 210 000 kronor (190 000) och 90 000 kronor (82 500) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Tellusgruppen samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 
Val av styrelseledamöter och revisor
Stämman beslutade att åter välja nuvarande styrelseledamöter: Thomas Gür som styrelsens ordförande, samt Elnaz Madani, Caj Perrin, Luca di Stefano och Narges Moshiri.

Stämman beslutade att välja Malin Appelgren och Louise Furness som nya ledamöter i styrelsen.

Stämman beslutade att åter välja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor i bolaget fram till slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Carl Niring kommer att vara huvudansvarig revisor.
 
Beslut om bemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen.
 
Fullständiga förslag för stämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida https://tellusgruppen.se/investerare/