Hög medarbetarnöjdhet blir ännu högre bland Tellusgruppens medarbetare

Publicerat: 2024-05-20

Tellusgruppen AB:s (publ.) medarbetare upplever att de utvecklas på jobbet och att deras eget lärande får utrymme. Nöjdheten är genomgående mycket hög med små variationer mellan enheterna. Svarsfrekvensen har ökat till 90 %, tack vare det systematiska arbete med arbetsmiljön som tillämpas. Det är resultatet av vårens medarbetarenkät som gått ut till Tellusgruppens 541 heltidsanställda medarbetare.

– Det är roligt att våra medarbetare i hög grad känner engagemang och stolthet på jobbet. Vi har de senaste åren vuxit i snabb takt, startat nya verksamheter och förvärvat bolag som blivit delar i vår helhet. Dessa snabba förändringar, med krav på omställning och flexibilitet, hade inte varit möjliga utan ett starkt engagemang från all vår personal, säger Tellusgruppens vd Bijan Fahimi.

Medarbetarenkäten ett verktyg för förbättring
En gång per termin genomför Tellusgruppen en medarbetarenkät som är ett viktigt verktyg på varje arbetsplats och enhet för att analysera den egna arbetsplatsen och möjliga förbättringsområden. Alla arbetsgrupper sätter sina egna utvecklingsmål baserat på enkätens resultat. Vårens enkät har besvarats av 90 % av medarbetarna, vilket är en kraftig förbättring jämfört med den senaste mätningen. Bedömningen är att det beror på det systematiska arbetssättet där varje enhet analyserar sitt resultat och kommer överens om lokala utvecklingsmål.
 
Höga nivåer av medarbetarengagemang och gott betyg till organisationen
Undersökningen visar att medarbetarna känner sig motiverade i sitt arbete och att det finns tydliga mål på arbetsplatsen. På frågan ”Jag känner mig motiverad i mitt arbete” är medelvärdet 8,0 på en tiogradig skala. Medarbetarna lyfter den stödjande kulturen, möjlighet till professionell utveckling, och det närvarande ledarskapet som några av de främsta faktorerna bakom deras tillfredsställelse.
Det samlade medelvärdet på området av frågor som rör Arbetsorganisation är 8,3 (en ökning från 8,1). Det samlade värdet på området av frågor som rör Arbetsbelastning och krav är 7,3 (en ökning fån 7,2).

Stödjande ledarskap och handlingsutrymme
En annan viktig aspekt som lyfts fram i undersökningen är resultaten för öppen kommunikation och stödjande ledarskap. Frågan ”Min chef är närvarande och synlig i verksamheten” fick 8,2 i medelvärde och frågan ”Min chef hanterar konflikter på ett bra sätt” fick 8,1 i medelvärde. Dessutom upplever medarbetarna att deras chef uppmuntrar till delaktighet (8,3), vilket är en av nyckelfaktorerna till ökad motivation och engagemang i arbetet.
Det samlade medelvärdet på området av frågor som rör Ledarskap är 8,2 (en ökning från 8,1). Det samlade medelvärdet på området av frågor som rör Stöd är 8,6 (oförändrat). Det samlade medelvärdet på området av frågor som rör Handlingsutrymme och kontroll är 8,6 (oförändrat).

Tydlig förbättring inom området återhämtning
Under den förra medarbetarenkäten, som genomfördes under hösten 2023, visade resultaten från flera arbetsplatser att frågor inom återhämtning behövde förbättring. Genom flera åtgärdsinsatser framtagna av medarbetarna och ledarna har nu medelvärdet inom området ökat med 0,6. På grundskolorna har frågorna ”Jag har möjlighet att arbeta i lugnare takt efter arbetsintensiva perioder” och ”Jag har ork kvar för att göra andra saker efter arbetsdagens slut” ökat med 1,0 i medelvärde. Förbättringen visar att det systematiska arbetet med enkäten som ett verktyg ger effekter. Möjligheterna till återhämtning är dock fortfarande ett identifierat förbättringsområde.
 
Det samlade medelvärdet på området av frågor som rör Viktiga friskfaktorer är 8,1 (oförändrat). Det samlade medelvärdet på området av frågor som rör Återhämtning 7,5 (en ökning från 6,9). Det samlade medelvärdet på området av frågor som rör Kunskaper och utveckling är 8,6 (en ökning från 8,3).
Svarsfrekvensen var 90 % vilket är en stor ökning från höstens undersökning då 77 % svarade. Feedbacken från undersökningen kommer att analyseras för att identifiera områden för ytterligare förbättring på varje arbetsplats.

Bijan Fahimi, Tellusgruppens vd, kommenterar:
– Jag är stolt över det engagemang och den kollegiala anda som genomsyrar vår organisation. Dessa fina omdömen är resultatet av våra medarbetares outtröttliga arbete och vilja att ständigt utvecklas. Våra rektorer spelar en avgörande roll som ledare och förebilder, och deras stödjande ledarskap har varit en nyckelfaktor till vår framgång. Tillsammans skapar vi en miljö där både personal och elever kan blomstra.