Tellusgruppen offentliggör nya finansiella mål med fokus på fortsatt tillväxt och god lönsamhet

IR - regulatoriska

Tellusgruppen AB (publ.) har sedan börsintroduktionen 2021 vuxit kraftigt och breddat verksamheten med flera segment. Bolaget väntas 2024 nå en omsättning över 500 MSEK. Styrelsen har fastställt nya långsiktiga finansiella mål. Inriktningen för bolaget är fortsatt stabil och lönsam tillväxt såväl organiskt som genom förvärv.

Styrelsen har den 7 maj beslutat att Tellusgruppens långsiktiga finansiella målsättning är att genom både organisk tillväxt och förvärv uppnå:

  • 25 procent i årlig tillväxt.
  • Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA-marginal) om minst 7 procent.
  • Gränsvärde för nettoräntebärande skulder / Justerad EBITDA på 3,0.

Tellusgruppen fortsätter att växa men i och med att koncernen blir allt större kommer en bibehållen absolut tillväxttakt, för att kunna växa på ett kontrollerat och hållbart sätt, att också bli proportionellt lägre relativt omsättningen. Därför har styrelsen beslutat om ett långsiktigt årligt tillväxtmål om 25 procent.

Mål om lönsamhet är oförändrat. Tellusgruppen ska fortsatt kombinera hög tillväxttakt med god lönsamhet, i det senare fallet definierad som markant högre än branschsnittet.

Tellusgruppens olika verksamhetsområden har olika soliditetsbehov. EBITDA i förhållande till nettoräntebärande skulder är ett vedertaget mått som används brett över olika affärsområden och håller sig relevant över en ”förvärvscykel” vid förvärv av nya bolag. För Tellusgruppen har styrelsen fastställt att ett ändamålsenligt gränsvärde för nettoräntebärande skulder/Justerad EBITDA är 3,0.

– De nya långsiktiga finansiella målen som styrelsen fastställt är mer anpassade till vår verksamhet och våra förutsättningar, säger vd Bijan Fahimi.

Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2024-05-08 08.00 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB

E-post: bijan.fahimi@tellusgruppen.se

Telefon: +46 707 167 453

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB

Telefon: 08-503 015 50

E-post: ca@mangold.se

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 27 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och utbildningstjänster. Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (grundat 2007) och fungerar som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn. Affärsidén är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag som erbjuder högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.