Tellusgruppen avbryter den på­gående spridningsemissionen

IR - regulatoriska

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”) har utrett förutsättningarna för att genomföra en spridningsemission, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, som beslutades av styrelsen den 25 januari 2024 (”Spridningsemissionen”). Styrelsen har i dag beslutat att avbryta den pågående Spridningsemissionen med anledning av ogynnsamma marknadsförhållanden.

I enlighet med villkoren i det informationsmemorandum Bolaget publicerade 26 januari 2024, kommer samtliga inkomna anmälningar att bortses från samt eventuell inbetald likvid att återbetalas.

Bolagsstämman godkände den 14 februari 2024 styrelsens beslut från den 25 januari 2024 om att genomföra en riktad emission av 1 427 594 teckningsoptioner av serie TO2 till Bola­get som sedan vederlagsfritt ska överlåta dessa till aktieägare i förhållande till antal inne­havda aktier per avstämningsdagen den 20 februari 2024 (”TO-Emissionen”). TO-emissio­nen kommer genomföras som planerat.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

MAR

Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldigt att offent­liggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan­stående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2024, kl. 8.30 CET.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 28 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och utbildningstjänster.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgs­sektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotter­bolag som erbjuder högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vid­tagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Bola­get har endast skett genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 26 januari 2024.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslag­stiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en trans­aktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Syd­afrika, Schweiz, Singapore, USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.