Kommuniké från extraordinär stämma i Tellusgruppen AB (publ)

IR - regulatoriska

Vid extraordinär stämma med aktieägarna i Tellusgruppen AB (publ), organisationsnummer 556906–5377, den 14 februari 2024 i Stockholm beslutades följande:

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Thomas Gür.

§ 1. Beslutades att utse advokat Göran Andersson till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden anmodat Anna Lassen att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2. Beslutades att godkänna förteckningen i Bilaga 1 över närvarande aktieägare som röstlängd, samt att godkänna närvaron vid stämman av i Bilaga 1 angivna externa närvarande. Noterades att vid stämman närvarade aktieägare representerande 9 565 000 aktier, vilket utgör 67 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

§ 3. Beslutades att dagens protokoll ska justeras av Harald Johansson.

§ 4. Noterades att kallelse till bolagsstämma enligt bolagsordningen har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett har även annonserats i Svenska Dagbladet. Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 5. Framlades och godkändes förslaget till dagordning enligt kallelsen.

§ 6. Ordföranden lägger fram

I. styrelsens beslut den 24 januari 2024 om emission av teckningsoptioner under förutsättning av bolagsstämmans godkännande (Bilaga 2),

II. kopia av den senaste årsredovisningen, försedd med anteckning om bolagsstämmans beslut rörande bolagets vinst eller förlust samt kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser (Bilaga 3-4),

III. styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka inträffat efter årsredovisningens avgivande (Bilaga 5),

IV. ett av bolagets revisor avgivet yttrande över redogörelsen under IIII (Bilaga 6).

Ordföranden erinrar om att bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Stämman beslutade att godkänna styrelsens emissionsbeslut.

§ 7. Noterades att inga övriga ärenden förekom för stämman att hantera.

§ 8. Antecknades att alla beslut och val varit enhälliga, varvid stämman förklarades avslutad.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.