Tellusgruppen delger svar och filmad presentation från livesänd Q&A 1 februari 2024

Övrigt

Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”) delger här informationen som framkom under den livesända frågestunden med bolagets vd Bijan Fahimi och ekonomichef Arnar Vidarsson. Frågestunden anordnades med anledning av den pågående spridningsemissionen, och behandlade dels frågor som i förväg mejlats till adressen investerarfraga@tellusgruppen.se, dels frågor som uppkom under det livesända eventet.

Varför väljer ni att ta in kapital i form av spridningsemission?

”Det primära målet är att göra bolaget känt för en bredare grupp av investerare och bredda ägandet. Att ta in kapital är sekundärt.”

Tanken är inte att göra ett större förvärv?

”Nej, tanken är att bredda bolagets ägande, skapa mer kännedom och intresse för bolaget.”

Vad ska ni göra med det kapital som kommer in?

”Om det blir ett mindre tillskott på ett par miljoner kommer det att läggas in i bolaget kassa och kanske någon extra avbetalning på befintliga lån. Blir tillskottet större kan det bli till en del av finansiering av kommande förvärv.”

Det finns även TO för befintliga och nya ägare, hur har ni tänkt här?

”Tanken är att göra erbjudandet till nya aktieägare mer attraktivt, att kunna köpa nya aktier inom ett halvår till mycket goda villkor. Befintliga aktieägare ges möjlighet att komplettera sitt befintliga innehav.”

Ni släppte precis preliminära siffor för hela 2023 och Q4. Varför gjorde ni det?

”Publicering av preliminära siffor sker med anledning av spridningsemissionen. Syftet är att ge marknaden en så uppdaterad och transparent bild som möjligt av verksamheten.”

Vad är din kommentar kring utfallet av Q4 och året 2023.

”Bolagets tillväxttakt är fortsatt hög. Organisk tillväxt på ca 14 procent för hela året är vi mycket nöjda med. Den förvärvsrelaterade tillväxten avtar vilket är en följd av att förra årets förvärv var mindre jämfört med tidigare.”

”På årsbasis förbättras lönsamheten något och kassaflöden från den underliggande löpande verksamheten, vilket hänförs till bättre utfall i etablerade förskoleverksamheter och tillväxt inom affärsområdet utbildningsresurser. Den höga nyetableringstakten satte viss press på lönsamhet och kassaflöde under det fjärde kvartalet.”

Era preliminära siffror visar förluster på sista raden, har ni några kommentarer till det?

”Bolaget har en bra lönsamhet men en av våra viktigaste satsningar under 2023 var att införa kollektivavtal i bolaget, vilket slog hårt på den kortsiktiga lönsamheten. Samtidigt var detta ett nödvändigt steg för verksamhetens utveckling och bäddar för framtida tillväxt.”

”Vi ser framför oss lönsamhetsförbättringar på många håll i den underliggande verksamheten, samtidigt som vi har en del förvärvsgoodwill som löper på sitt sista år, vilket kommer att leda till bättre nettoresultat.”

”Eftersom vi redovisar enligt K3-principen slår dessa goodwillavskrivningar mot sista raden och blir förlust.”

När kan jag som investerare räkna med utdelning?

”Vi vill vara ett utdelningsbolag. Det hänger ihop med att vi i huvudsak vill attrahera långsiktiga ägare som vill köpa Tellusgruppens aktier och behålla den över tid. Det förutsätter att aktien erbjuder avkastning i form av utdelning. Värdeökning i form av kursuppgång ska vara bonus. Under de senaste åren har vi valt att inte erbjuda utdelning för att bolaget varit inne i en snabb och kraftfull expansion. Men så fort möjligheten ges vill vi inleda en försiktig uppbyggnad av en utdelningsmodell, för att sedan öka över tid.”

Hur har inflationen och konjunkturen påverkat er verksamhet? Kompenserar kommunerna er tillräckligt?

”Vi har blivit kompenserade för stora delar av inflationen men inte riktigt fullt ut. Vår bransch har trots utmaningar ett bättre skydd mot inflationen än vad de flesta andra verksamheter har. Vi är nöjda, har kontrollerat kostnaderna, inte behövt lägga ned någon verksamhet eller genomföra stora besparingar, vilket är ett styrkebesked i sig.”

”Ser man enbart på våra etablerade enheter går verksamheten bättre än året innan. Det är en prestation givet inflationen och svaga underlag när det gäller barn och elever.”

Hur klarat ni er genom lågkonjunkturen?

”Skolor och förskolor är något som efterfrågas oavsett konjunktur, i det avseendet har vi inte varit utsatta.”

Ni har startat ytterligare tre förskolor under detta år. Hur ser resultatet av dessa etableringar ut så här långt?

”Vi har genomfört tre relativt stora nyetableringar i Haninge, Sundbyberg och Sollentuna. Det rör sig sammanlagt om cirka 300 platser. Vi har matchat behoven väl i dessa etableringar vilket gör att enheterna beläggs snabbt vilket minskar den inledande driftförlusten.

”Förskolorna startades under våren och höst, så de har inte varit i drift så länge. Så långt har vi över 60 procent av platserna fyllda och räknar med att nå över 90 procent beläggningsgrad under höstterminen. När etableringar sker snabbt krävs investeringar, vilket påverkar de första månaderna, men efter de första månaderna kommer dessa tre enheter inte belasta lönsamheten.”

Är detta ett incitament för er som bolag att starta fler förskolor, när ni snabbt når lönsamhet?

”Vi har investerat mycket i etablering av nya förskolor. Under de senaste fyra åren har vi fördubblat antalet förskolor vilket varit huvudorsaken till vår höga organiska tillväxt under de senaste åren. Vi kommer framöver att minska på antalet nyetableringar av förskolor eftersom vi har kommit upp i den kritiska massa som behövs för att kunna driva en kvalitativ och lönsam verksamhet. Det kommer påverka verksamhetens lönsamhet positivt, och vi riktar ögonen mot andra verksamhetssegment.”

Vilka segment kommer att vara i fokus när det gäller tillväxten?

”Grundskola, vi vill dels etablera nya skolor och expandera befintliga. Det är en långsam och komplicerad process. Vi tittar även på utbildningstjänster och utbildningsresurser.”

Varför förvärvade ni ytterligare ett bolag inom modersmål?

”I augusti förvärvade vi Språkservice som är ett mindre bolag inom modersmål. Tanken var att komplettera Omniglots erbjudande. Språkservice är lite starkare på offentliga sidan och små skolor. Nu arbetar vi med att försiktigt integrera verksamheterna och skapa en stark gemensam plattform. Den stora uppsidan inom modersmål finns inom fjärrundervisning där vi hoppas få ett genombrott till hösten när nya läsåret börjar. Om vi lyckas ser bolaget en stor tillväxtpotential och lönsamhetsutveckling, då fjärrundervisning har goda skalfördelar.”

Vad händer med er satsning inom AI?

”Vi arbetar intensivt med att utveckla de första applikationerna som kommer att underlätta olika skoladministrativa processer. Här arbetar vår samarbetspartner som ansvarar för den tekniska utvecklingen tillsammans med våra kollegor som arbetar på skolor och förskolor mycket intensivt. Min förhoppning är att de första produkterna är klara att börja använda om några månader internt, för att sedan erbjuda externa kunder.

Så tanken är att bygga ett separat intäktsben?

”Det hoppas vi på.”

Nannyverksamheten går sämre detta år. Hur tänker ni där?

”Nannyverksamheten var tidigare ett av våra mest lönsamma segment även om det volymmässigt är en väldigt liten verksamhet. Nu drabbas bolaget hårt av den försämrade konjunkturen.

Sannolikt kommer branschen att ha det kämpigt ytterligare ett – två år till. Det gäller att skapa ett kostnadsläge som är hållbart under längre period. Vi har genomfört ett mindre sparpaket i minskat overheadkostnader. Det ger effekt redan under Q1.”

Måltidstjänster blir ett eget segment. Hur går det?

”Måltidstjänster är ett nytt segment där vi hoppas på slutförandet av förvärvet av bolaget Matomsorg. Det segmentet bidrar till tillväxten under 2024 men den största effekten är enligt vår bedömning den kostnadsbesparing som vi kommer att göra genom gemensam transport och andra synergier.

Inom segmentet har vi även precis startat vår första restaurang i egen regi. Den ligger i Linköping i samband med vår skola Thea Linköping. Eleverna är inledningsvis mycket nöjda med maten och lärarna märker av en bättre stämning i klassrummet i och med att eleverna tycker om maten och blir mättare än tidigare.”

Något du vill tillägga Bijan?

”Vi är optimistiska till utvecklingen 2023 och ser fram emot 2024. Förutsättningarna har inte varit de lättaste, men det är ett styrkebesked att vi har en underliggande förbättring av lönsamhet i verksamheterna. Jag ser framför mig att vi kan bygga vidare hög tillväxt. Genom att vi adderat nya segment kan vi växa inom dessa, men även på bredden. Framtiden ser ljus ut.”

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.