Tellusgruppen presenterar preliminära siffror för Q4 2023 samt helåret 2023

Publicerat: 2024-02-01

  

IR - regulatoriska

Med anledning av en planerad spridningsemission väljer Tellusgruppen AB (publ) att offentliggöra preliminära siffor för hela året 2023 samt fjärde kvartalet 2023. Syftet är att ge potentiella köpare en så uppdaterad och transparent bild som möjligt av verksamheten.

-Bolagets tillväxttakt är fortsatt hög även om vi ser en minskning i tillväxttakten vilket är en följd av att årets förvärv som har varit mindre i volym än förra året, säger Bijan Fahimi som är vd för Tellusgruppen. Den organiska tillväxten är fortsatt hög och för­stärks ytterligare med hjälp av de nya enheter vi startade under 2023. På årsbasis för­bättrades lönsamheten och kassaflöden från den underliggande löpande verksamheten, vilket hänförs till bättre utfall i etablerade förskoleverksamheter och tillväxt inom affärs­området utbildningsresurser. Den höga nyetableringstakten satte dock press på lön­samhet och kassaflöden under det fjärde kvartalet.

Helår 2023 (preliminära siffror)

 • Intäkterna ökade med 22,2 procent (33,2) till 427,3 MSEK (349,7). Organisk tillväxt uppgick till 13,8 procent medan 8,4 procent hänförs till genomförda förvärv.
 • EBITDA uppgick till 13,1 MSEK (12,6).
 • Årets resultat uppgick till -16,9,0 Mkr (-6,4).
 • Årets kassaflöde uppgick till -1,4 MSEK (-4,7).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10,5 MSEK (3,8).
 • Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -10,6 MSEK (-26,2).
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -1,4 MSEK (17,8).

Fjärde kvartalet 2023 (preliminära siffror)

 • Intäkterna ökade med 14,2 procent till 113,6 MSEK (99,5). Organisk tillväxt uppgick till 12,1 procent medan 2,1 procent hänförs till genomförda förvärv.
 • EBITDA uppgick till -2,3 MSEK (1,5).
 • EBITDA justerat för utveckling av ferie- och semesterlöneskuld uppgick till 0,7 MSEK (5,5).
 • Periodens resultat uppgick till -9,3 MSEK (-5,7).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 0,7 MSEK (0,6).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 MSEK (6,6).
 • Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -1,4 MSEK (-23,9).
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 0,4 MSEK (17,9).

Kvartalsrapporten Q4 (Bokslutskommuniké 2023) offentliggörs i sin helhet den 28 februari 2024, vilket tidigare meddelats.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

MAR

Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2024-02-01 klockan 09.00 CEST.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.