Kallelse till extra bolagsstämma i Tellusgruppen AB

Publicerat: 2024-01-30

  

IR - regulatoriska

Aktieägarna i Tellusgruppen AB, org. nr 556906-5377, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 14 februari 2024, kl. 16.00 – 17.00 i bolagets lokaler på Tegnérgatan 35, 3 trappor, Stockholm.

Stämman ska som huvudärende behandla fråga om godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner riktad till bolaget med syftet att dessa teckningsoptioner vederlagsfritt överlåts till bolagets befintliga aktieägare, varvid innehav av tio (10) aktier på avstämningsdag för erhållande av teckningsoptioner, den 20 februari 2024, ska berättiga till en (1) teckningsoption.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 6 februari 2024,
  • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Tellusgruppen tillhanda senast måndagen den 5 februari 2024, under adress Tellusgruppen AB, Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm, (märk brevet ”Extra stämma”) eller per e-post till adressen ir@tellusgruppen.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt låta omregistrera dessa hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 6 februari 2024. För att detta ska kunna ske, måste aktieägare i god tid före nämnda dag meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Fråga om godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner
  7. Övriga frågor
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Ägare, vars aktieinnehav uppgår till mer än 85 procent av aktiekapitalet, har föreslagit att advokat Göran Andersson väljs till ordförande vid årsstämman eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 6 – Fråga om godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner

Föreslås att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner riktad till bolaget samt syftet med emissionens av teckningsoptioner vilket är att bolaget ska överlåta dessa teckningsoptioner vederlagsfritt till bolagets befintliga aktieägare i förhållande till deras aktieägande. Innehav av tio (10) aktier på avstämningsdag för erhållande av teckningsoptioner, den 20 februari 2024, ska berättiga till erhållande av en (1) teckningsoption.

Beslutsmajoritet

Ett beslut om att godkänna förslaget under punkt 6 (Fråga om godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner) kräver, enligt 16 kap 8 § aktiebolagslagen, stöd från minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information och tillhandahållande av handlingar

I bolaget finns vid tidpunkten då denna kallelse utfärdas totalt 14 275 947 aktier och röster.

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Tellusgruppens kontor med adress Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm, samt på Tellusgruppens webbplats, www.tellusgruppen.se, senast två veckor före stämman.

Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att på stämman begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden enligt ovan beträffande dotterföretag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i januari 2024

Styrelsen, Tellusgruppen AB