Tellusgruppen offentliggör infor­mationsmemorandum med anled­ning av spridningsemission av units

Övrigt

Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum (”Informationsmemorandumet”) med anledning av den spridningsemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 25 januari 2024 (”Erbjudandet”).

Erbjudandet beslutades av styrelsen den 25 januari 2024, med bemyndigande från bo­lagsstämman den 8 juni 2023. Anmälningsperiod löper från och med den 29 januari 2024 till och med den 16 februari 2024.

För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till Informationsmemorandumet.

Informationsmemorandumet

Informationsmemorandumet har upprättats med anledning av Erbjudandet. Informa­tionsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt fullständig information om Erbjudandet, finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.tellusgruppen.se och kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Hellström Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till all­mänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar att offentliggöra innan teckningsperiodens början.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distri­bueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åt­gärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Se­curities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt un­dantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien, USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.