Tellusgruppen avser att förvärva cateringföretaget Matomsorg

IR - regulatoriska

Tellusgruppen har idag undertecknat en avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i cateringföretaget Matomsorg via dotterbolaget Tellusfood. Matomsorg, som lagar och distribuerar mat till förskolor och skolor i Stockholmsområdet, omsätter cirka 10 MSEK med EBIT på cirka 1 MSEK. Enbart genom besparingar inom Tellusgruppens egen matdistribution samt målbolagets egen rörelsemarginal beräknas förvärvet medföra en ökning av Tellusgruppens lönsamhet på upp till 20 procent från och med andra kvartalet 2024.

Tellusgruppen lämnar med denna avsiktsförklaring ett bud på Matomsorgs samtliga aktier om SEK 5 200 000 (på skuld- och kassafri bas), vilket belopp också ska utgöra den prelimi­nära köpeskillingen för aktierna. Betalning sker i form av aktier i köparens moderbolag Tellusgruppen, till ett värde av SEK 2 600 000 med nyemitterade aktier, kontant betalning om 1 040 000 SEK vid tillträdesdagen samt en revers om SEK 1 560 000 plus ränta, mot­svarande Stibor 3 månader, med förfallodag avseende kapitalbelopp och upplupen ränta senast 12 månader efter tillträdesdatum.

Dotterbolaget Tellusfood verkar med syftet att tillaga och leverera mat till koncernens sko­lor och förskolor. Verksamheten har därtill ambitionen att erbjuda måltider till externa kun­der inom skola och förskola. Med förvärvet av Matomsorg integreras Tellusgruppens sex matlagningskök och dess restaurang med ytterligare en matlagningsanläggning med ett 30-tal externa kunder. Det nya dotterbolaget kommer att omsätta cirka 25 MSEK årligen.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

MAR

Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2023-12-19 klockan 9.00 CEST.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 28 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och utbildningstjänster.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgs­sektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotter­bolag som erbjuder högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.