Återkommande medarbetarundersökning – viktigt verktyg i utveckling av Tellusgruppens verksamhet

Publicerat: 2023-12-11

  

Övrigt

En gång per termin genomför utbildningsföretaget Tellusgruppen en medarbetarenkät med drygt 500 anställda inom koncernen. Höstens enkät visar att medarbetarna är fortsatt nöjda med ledarskapet inom koncernen och att de utvecklas i sina roller, trivs med sina kollegor och det stöd som de utgör.

– Dessa medarbetarundersökningar och utvärderingar samt analysprocessen som sker i samband med dem inom de flesta enheter och arbetslag har blivit en viktig del av vårt systematiska arbete med utvecklingen av bolaget, säger Tellusgruppens vd Bijan Fahimi. Vi ser en viss nedgång jämfört med tidigare år men vår tolkning är att nu ser medarbetarna tydligt att deras synpunkter leder till diskussion och åtgärder och blivit mer offensiva när de svarar på frågorna.

Ett av de områden som visar vikande siffror är den tid som medarbetarna har för återhämtning. Många upplever att det är svårt att få tid för reflektion och att ta rast från sitt arbete, samt att det finns lite ork kvar för annat efter arbetsdagens slut.

– Det här är fråga som generellt haft lite sämre betyg och visat på en tendens till försämring, säger Bijan Fahimi. De flesta av våra medarbetare arbetar med barn och elever vilket i sin tur kräver en hög grad av fysisk och mental närvaro. Detta gör att denna fråga blir extra utmanande att hantera.

Resultaten från enkäten bearbetas på arbetsträffar på respektive arbetsplats och utifrån medarbetarnas gemensamma diskussioner skapas handlingsplaner som ligger till grund för att skapa bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Flera av Tellusgruppens förskolor och skolor uppvisar fina resultat i enkäten. Det gäller till exempel förskolan Tulpanen i Uppsala och Tellusskolan Robinson Fanna i Enköping.

Enkäten genomfördes under oktober 2023 och med en svarsfrekvens på 79 procent vilket är en ökning från vårens undersökning då 77 procent av medarbetarna svarade.

Frågeområden i medarbetarenkäten