Tellusgruppen AB offentliggör kvartalsrapport för Q3 2023

IR - regulatoriska

Tellusgruppen offentliggör Q3 för 2023. Under perioden har intäkterna ökat och bolaget har startat en ny förskola.

– Den pågående ekonomiska krisen med hög inflation, stigande räntor, försvagad valuta och vikande efterfrågan påminner oss om något vi redan visste: Skolbranschen må vara utsatt för politiska risker, men makroekonomiska risker och konjunkturkänslighet är ganska låga, säger Tellusgruppen vd Bijan Fahimi. Givetvis har även vi påverkats av stigande hyror och elpriser och högre matpriser, men huvuddelen av dessa kostnadsökningar har kompense­rats med stigande ersättningsnivåer. Min förhoppning är att denna kompensation, med viss eftersläpning, blir än bättre när inflationshotet avtar och ger staten större utrymme att satsa på välfärden.

Tredje kvartalet 2023

  • Intäkterna ökade med 23,5 procent till 96,6 MSEK (78,3). Organisk tillväxt uppgick till 18,0 procent medan 5,5 procent hänförs till genomförda förvärv.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9,4 MSEK (7,6) med en marginal om 9,7 procent (9,7).
  • EBITDA justerat för utveckling av semesterlöneskulder uppgick till -3,3 MSEK (-3,5).
  • Periodens resultat uppgick till 0,6 MSEK (3,2).
  • Nettoinvesteringar uppgick till 6,6 MSEK (1,6).
  • Periodens kassaflöde uppgick till -1,4 MSEK (-1,3) och likvida medel uppgick till 0,3 MSEK (1,8) vid periodens slut.

Väsentliga händelser under perioden

  • Den 1 augusti tillträdde Tellusgruppen som ny ägare till Språkservice 24 AB. Köpe­skillingen för aktierna, exklusive kassa, är 7,7 MSEK. 3,5 MSEK betalades kontant och 2,3 MSEK genom nyemitterade aktier till priset av 7,99 SEK per aktie vilket innebär 289 111 nyemitterade aktier. Nyemissionen innebär en utspädning för Tellusgruppens befintliga aktieägare om cirka 2,0 procent. Språkservice 24 erbjuder modersmåls­undervisning och studiehandledning i mer än 50 olika språk. Under räkenskapsåret 2022/23 redovisade bolaget intäkter om 5,9 MSEK och rörelseresultat om 1,8 MSEK.
  • Under augusti etablerade Tellusgruppen bolaget Intelligent School Solutions i sam­arbete med Mathias Sundin. Bolaget syftar till att erbjuda AI-baserade applikationer för att förbättra och effektivisera förskolors och skolors arbete, både inom pedago­giska och administrativa områden. Tellusgruppen innehar en majoritetsandel på 70 procent av bolaget och Mathias Sundin äger 30 procent.
  • Förskolan Ursviks torg med 75 utbildningsplatser startade sin verksamhet i september.
  • Under det tredje kvartalet drabbades Tellusskolan Robinson Vårfru av en omfattan­de vattenskada i skollokalerna och verksamheten tvingades flyttas till tillfälliga loka­ler. Merkostnader kopplade till händelsen har täckts av försäkringsersättningar så långt.

Här kan du läsa kvartalsrapporten i sin helhet

Under dagen kommer en film där vd Bijan Fahimi kommenterar rapporten publiceras på Tellusgruppens hemsida: www.tellusgruppen.se.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

MAR

Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2023-11-23 klockan 8.30 CEST.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.