Filmad presentation från Tellusgruppens Q&A 30 oktober

Publicerat: 2023-10-31

  

Övrigt

Den 30 oktober bjöd Tellusgruppen in till livesänd frågestund med bolagets vd Bijan Fahimi och ekonomichef Arnar Vidarsson. På frågestunden behandlades dels i förväg inkomna frågor, dels frågor som uppkom under det livesända eventet.

Hela presentationen kan du se nedan.

Svaren på frågorna i text hittar du här

Highlights från frågestunden

Inom vilka verksamheter kommer ni att vilja växa mest framöver? 

”Vi har investerat mycket i nyetablering av nya förskolor. Under de senaste fyra åren har vi dubblat antalet förskolor vilket varit främsta skälet till den organiska tillväxten. De förskolor vi startat sedan 2019 genererar nu ca 90 MSEK i intäkter. Vi kommer att minska på antalet nyetableringar av förskolor eftersom vi har kommit upp i den kritiska massa som behövs för att kunna driva en kvalitativ och lönsam verksamhet. De enheter som har startas kommer dock att generera en hög organisk tillväxt även fortsättningsvis. Fokus för tillväxt kommer stegvis att skiftas till grundskolan och utbildningsresurser. Vi analyserar och utvärderar ytterligare nya segment att kliva in i om förutsägningarna blir de rätta.” 

Hur ser bolagets skuldsättning och kassaflöde ut och hur ser utsikterna och planerna ut framöver? 

”Vid utgången av det andra kvartalet uppgick koncernens netto räntebärande skuld till 40,9 MSEK, motsvarande 2,7 gånger EBITDA, vilket kan anses vara något i högsta laget och vår målsättning är att minska skuldsättningen. I detta sammanhang är det värt att notera att 29,4 MSEK av koncernens långfristiga skulder avser villkorad tilläggsköpeskilling som ska betalas under hösten 2025 eller så kan tilläggsköpeskillingen vid den tidpunkten omvandlas till ett lån med 12 månaders löptid. Detta behöver givetvis hanteras men det finns gott om tid för det. 

Våra senaste förvärv är bolag som genererar starka kassaflöden och där ser vi att kassaflöden från den löpande verksamheten förbättras. 

Med lägre nyetableringstakt och lägre investeringstakt framöver kan vi förvänta oss en kassaflödesförbättring och minskad skuldsättning.” 

Varför annonserar ni efter investerare med nerver av stål? 

”Generellt vill vi attrahera fler nya investerare och aktieägare för att vidga ägarkretsen och skapa en större likviditet i handeln. Vi är dock intresserade av rätt sorts investerare. Där är stabilitet viktigt, inte minst när det blåser ogynnsamma politiska vindar. Vi vill attrahera investerare som ser de långsiktiga fördelarna med utbildningssektorn. Det är en bransch som inte är konjunkturkänslig och som kan stå emot hög inflation och höga räntor väl.” 

Om Tellusgruppens initiativ 

Tellusgruppens mejladress,  investerarfraga@tellusgruppen.se, finns för att öka tillgängligheten för befintliga aktieägare och nya intressenter. Inskickade frågor kommer att sammanställas och besvaras i anslutning till kommande aktieägarträffar eller kvartalsrapporter. Vänligen observera att frågor till mejladressen  investerarfraga@tellusgruppen.se inte kommer att besvaras per mejl utan endast tas upp i anslutning till kommande kvartalsrapport eller i separata aktieägarträffar. Inskickade frågor som handlar om insiderinformation eller redan kommunicerad information kommer inte att hanteras.