Tellusgruppen AB offentliggör kvartalsrapport för Q2 2023

IR - regulatoriska

Tellusgruppen offentliggör Q2 för 2023. Rapporten redovisar fortsatt hög tillväxt och stabil lönsamhet trots inflation och stigande räntor.

– Vi växer i hög takt genom såväl förvärv som genom organisk tillväxt. Tellusgruppen visar på en underliggande stabilitet i vår lönsamhetsutveckling trots den utmanande makro­ekonomiska miljön, säger Tellusgruppen vd Bijan Fahimi. Trots det, kan vi alltså visa en verksamhet med stor tillväxt.

Andra kvartalet 2023

 • Intäkterna ökade med 22,8 procent till 111,4 MSEK (90,7). Organisk tillväxt uppgick till 12,1 procent medan 10,7 procent hänförs till årets förvärv.
 • Antalet inskrivna barn och elever uppgick i genomsnitt till 2 475 (2 295), en ökning med 7,8 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,1 MSEK (6,7) med en marginal om 3,6 procent (7,4).
 • EBITDA justerat för utveckling av semesterlöneskulder uppgick till 8,4 MSEK (8,6).
 • Periodens resultat uppgick till -3,2 MSEK (3,0).
 • Nettoinvesteringar uppgick till 1,8 MSEK (1,4).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -0,4 MSEK (0,1) och likvida medel uppgick till
  1,7 MSEK (3,1) vid periodens slut.

Väsentliga händelser under perioden

 • Kulturförskolan Vega i Haninge med 100 utbildningsplatser startade sin verksamhet i april.
 • Friluftsförskolan Väsjön i Sollentuna startade sin verksamhet i april. Förskolan öpp­nade i tillfälliga lokaler med 40 utbildningsplatser. I januari 2024 flyttar förskolan till en nybyggd fastighet med plats för cirka 140 barn.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 1 augusti tillträdde Tellusgruppen som ny ägare till Språkservice 24 AB. Köpe­skillingen för aktierna, exklusive kassa, är 7,7 MSEK. 3,5 MSEK betalas kontant och 2,3 MSEK genom nyemitterade aktier till priset av 7,99 SEK per aktie vilket innebär 28 911 nyemitterade aktier. Nyemissionen innebär en utspädning för Tellusgruppens befintliga aktieägare om cirka 2,0 procent. Språkservice 24 erbjuder modersmåls­undervisning och studiehandledning i mer än 50 olika språk.
 • Tellusgruppen etablerade bolaget Intelligent School Solutions i samarbete med Mathias Sundin. Bolaget syftar till att erbjuda AI-baserade applikationer för att förbättra och effektivisera förskolors och skolors arbete, både inom pedagogiska och administrativa områden. Tellusgruppen innehar en majoritetsandel på 70 procent av bolaget och Mathias Sundin äger 30 procent.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

MAR

Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2023-08-24 klockan 8.30 CEST.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 27 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och utbildningstjänster.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotter­bolag som erbjuder högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.