Tellusgruppen offentliggör kvartalsrapport för Q1 2023

IR - regulatoriska

Tellusgruppens kvartalsrapport för Q1 2023 visar att omsättningen för första gången överstiger 100 miljoner för ett kvartal och tillväxten fortsätter att vara hög både genom förvärv och organisk tillväxt. Den fastslagna strategin bekräftas då verksamheten återigen visar positivt resultat.

– För oss är de nyckeltal vi presenterar viktiga på flera sätt. Genom att omsätta 100 miljoner under ett kvartal passerar vi en milstolpe, och vi närmar oss de större bolagen i utbildnings­branschen, säger Bijan Fahimi, vd för Tellusgruppen.

Första kvartalet 2023

  • Intäkterna ökade med 30,1 procent till 105,7 MSEK (81,2). Organisk tillväxt uppgick till 13,4 procent medan 16,7 procent hänförs till föregående års förvärv.
  • Antalet inskrivna barn och elever uppgick i genomsnitt till 2 358 (2 169), en ökning med 8,7 procent.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,9 MSEK (-3,0) med en marginal om 1,8 procent (-3,7).
  • EBITDA justerat för utveckling av ferie- och semesterlöneskuld uppgick till 8,3 MSEK (1,8), med en marginal om 7,9 procent (2,2).
  • Periodens resultat uppgick till -5,1 MSEK (-6,9).
  • Nettoinvesteringar uppgick till 0,8 MSEK (-0,6).
  • Periodens kassaflöde uppgick till -0,3 MSEK (-4,1) och likvida medel uppgick till 2,1 MSEK (3,0) vid periodens slut.

Väsentliga händelser under perioden

  • Vid utgången av februari 2023 förvärvade Tellusskolan AB resterande 1,4 procent av aktierna i Theducation AB och äger numera 100 procent av aktierna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Kulturförskolan Vega, startade sin verksamhet med 100 nya utbildningsplatser i början av april.
  • Den 14 april 2023 träffade Tellusgruppen överenskommelse om att förvärva 100 procent av aktierna i Språkservice 24, med tillträde den 1 augusti 2023. Köpeskillingen för aktierna, exklusive kassa, uppgår till 7,7 MSEK. 3,5 MSEK betalas kontant och 2,3 MSEK genom nyemitterade aktier till rådande kurs på tillträdesdagen. 1,9 MSEK betalas med revers med förfallodag 24 månader efter tillträdet.

Här kan du läsa kvartalsrapporten i sin helhet

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

MAR

Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2023-05-23 klockan 8.30 CEST.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 27 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och utbildningstjänster.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag som erbjuder högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.