Tellusgruppen förvärvar ledande bolag inom modersmålsundervisning

Publicerat: 2022-09-07

  

IR - regulatoriska

Tellusgruppen AB förvärvar samtliga aktier i Omniglot AB, en ledande aktör inom modersmålsundervisning. Med Omniglot kommer en nytt verksamhetssegment; utbildningstjänster, att etableras inom Tellusgruppen. Det nya segmentet kommer att få en omedelbar positiv effekt på gruppens lönsamhet och tillväxt. Förvärvet skapar dessutom nya möjligheter inom Edtech.

Tellusgruppen förvärvar samtliga aktier i Omniglot AB. Köpeskillingen betalas dels kontant, dels i form av en revers vars belopp återinvesteras av säljaren genom en kvittningsemission av nyemitterade aktier i Tellusgruppen i samband med tillträdet. Den preliminära köpe­skillingen för aktierna, inklusive kassan, är 35 427 320 SEK. Beräknat bolagsvärde, exklusive tilläggsköpeskillingen, är 29 819 468 SEK. Det preliminära aktiepriset är 6,75 SEK [1] och antalet nya aktier kommer att uppgå till 1 454 736 [2] Kontantinsatsen finansieras dels externt, dels från Tellusgruppens huvudägare. Lånet amorteras på två år med en årsränta på 7,30 procent + STIBOR. Tilläggsköpeskillingen beräknas utifrån målbolagets prestation under 2023–2024. Genom återinvestering i Tellusgruppens aktier blir säljaren näst största ägare i Tellusgruppen.

– Affären öppnar upp ett för Tellusgruppen helt nytt segment kring språk- och utbildnings­tjänster, säger Tellusgruppens vd Bijan Fahimi. Segmentet har stor utvecklingspotential när det gäller digitalisering. Det blir en spännande ingång i Edtechsektorn.

Den direkta ekonomiska effekten blir att Tellusgruppen ökar både sin tillväxt och lönsamhet då den förvärvade verksamheten har god intjäningsförmåga. Det finns synergieffekter som går att realisera relativt snabbt. Omniglot, med Tellusgruppen som ny ägare, kommer att ha möjlighet att erbjuda sina tjänster över hela landet.

– Med det nya segmentet ökar diversifieringen av Tellusgruppens verksamhet vilket minskar bland annat den politiska risken, säger Fahimi.

Omniglot omsatte cirka 34 MSEK under 2021 med ett EBITDA om cirka 11 MSEK.

– Vi är glada att Tellusgruppen går in som ny ägare, säger Mohsen Koubaa som tillsammans med sin son, Adel Koubaa, är grundare till Omniglot. Genom ett omsorgsfullt utvecklings­arbete med våra lärare och genom investeringar i vår teknikplattform har vi säkerställt en högkvalitativ leverans samtidigt som vi hela tiden har haft god lönsamhet. Kombinationen av Omniglot och Tellusgruppens nuvarande verksamhet blir ett mycket slagkraftigt bolag som vi ser fram emot att vara med och utveckla som näst största ägare.

[1] Beroende på kursutveckling kan slutliga priset per aktie variera från 6,00–7,50 SEK per aktie.

[2] Givet att den slutliga aktiekursen bli 6,75 SEK kommer säljaren, efter emissionen, förfoga över 10,4 procent av Tellusgruppens aktier. Den totala antal aktier ökar från 12 532 100 till 13 986 836.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Adel Koubaa, medgrundare Omniglot
a.koubaa@se.oaklins.com
+ 46 707 913 816

MAR

Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2022-09-07 klockan 08.30 CEST.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbild­ning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 27 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och läxhjälp.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grunda­des år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag som erbjuder högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.

Om Omniglot

2015 var Omniglot en av de första privata aktörerna på marknaden att erbjuda modersmålsundervisning och studiehandledning. Med 200 dedikerade lärare som behärskar över 70 olika språk har Omniglot i dag cirka 60 kunder, som består av kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor i Sverige.