Kallelse till extra bolagsstämma i Tellusgruppen AB

Övrigt

Aktieägarna i Tellusgruppen AB, org. nr 556906-5377, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 24 augusti 2022, kl. 13.30 – 14.00 på Tegnérgatan 35, 3 trappor, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 augusti 2022,
 • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Tellusgruppen tillhanda senast torsdagen den 18 augusti 2022, under adress Tellusgruppen AB, Tegnérgatan 35,
  111 61 Stockholm, (märk brevet ”Extra stämma”) eller per e-post till adressen ir@tellusgruppen.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt låta omregistrera dessa hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistre­ring måste vara verkställd senast torsdagen den 18 augusti 2022. För att detta ska kunna ske, måste aktieägare i god tid före nämnda dag meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Beslut om bemyndigande
 7. Övriga frågor
 8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Ägare, vars aktieinnehav uppgår till mer än 85 procent av aktiekapitalet, har föreslagit att advokat Göran Andersson väljs till ordförande vid årsstämman eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 6 – Beslut om bemyndigande

Föreslås att stämman beslutar att intill nästa ordinarie bolagsstämma bemyndiga styrelsen att genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsord­ningen.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädes­rätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt för att möjliggöra kapitalanskaffning för förvärv av bolag, rörelse och verksamheter eller att bolaget ska kunna emittera aktier som betalning i samband med sådana förvärv.

Övrig information och tillhandahållande av handlingar

I bolaget finns vid tidpunkten då denna kallelse utfärdas totalt 12 532 100 aktier och röster.

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Tellusgruppens kontor med adress Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm, samt på Tellusgruppens webbplats, www.tellusgruppen.se, senast två veckor före stämman.

Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att på stämman begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bola­get. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncern­redovisningen samt sådana förhållanden enligt ovan beträffande dotterföretag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i augusti 2022
Styrelsen
Tellusgruppen AB