Offentliggörande av utfall för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

IR - regulatoriska

Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 (”Teckningsoptionerna”), vil­ka emitterades i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market under det andra kvartalet 2021. Totalt utnyttjades 0 (noll) tecknings­optioner av serie TO1. Utfallet är enligt Bolagets förväntan då aktiekursen varit väsentligt lägre än teckningskursen för TO1 under tecknings­perioden.

Teckningsperioden för utnyttjande av Teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 9 maj 2022 till och med den 23 maj 2022. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av Teckningsoptionerna var 10,40 SEK. Totalt utnyttjades 0 (noll) Teckningsoptioner. Aktie­kapitalet samt antalet aktier förblir därmed opåverkat som ett resultat av detta. Bolaget har i sin kassaflödesberäkning inte beräknat ett tillskott av kapital från nyttjande av Tecknings­optionerna.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.