Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av tecknings­optioner av serie TO1 inleds idag

IR - regulatoriska

Idag, den 9 maj 2022, inleds nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 i Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”).

I samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market under det andra kvartalet 2021 genomförde Bolaget en nyemission om 2 500 000 units. Varje unit bestod av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 10,40 SEK. Nyttjandeperio­den pågår till och med den 23 maj 2022. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 23 maj 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 19 maj 2022.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO1:

Nyttjandeperiod: 9 maj 2022 – 23 maj 2022.

Teckningskurs: 10,40 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 2 500 000 aktier och Bolaget kommer att tillföras 26 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 19 maj 2022.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med cirka 124 600 SEK, från cirka 624 600 SEK, till cirka 749 200 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 2 500 000 aktier, från 12 532 100 aktier, till 15 032 100 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 16,63 procent av antalet aktier och röster.

Vänligen notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 23 maj 2022, alternativt avyttras senast den 19 maj 2022, förfaller och blir därmed värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att ägaren till teckningsoptionerna aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar sina teckningsoptioner.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.tellusgruppen.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 26 förskolor, sex grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och läxhjälp.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag inom sektorerna för barnomsorg och för utbildning. Bolaget ska vara moderbolaget i en koncern som erbjuder och levererar högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.