Tellusgruppen AB offentliggör rapport för tredje kvartalet 2021

IR - regulatoriska

En summering av årets tredje kvartal visar att Tellusgruppens verksamhet håller en god kvalitativ nivå inom samtliga affärsområden. Tillväxten ligger för andra året i rad i linje med de uppsatta målen och bolaget växer dessutom extra snabbt inom grundskola och barnpassning. Bolaget visar dock en nedgång i lönsamhet och ett intensivt arbete för att långsiktigt förbättra denna fortsätter.

Tredje kvartalet 2021

  • Intäkterna ökade med 31,0 procent till 62,9 MSEK (48,0). Organisk tillväxt uppgick till 21,4 procent medan 9,6 procent hänförs till periodens förvärv.
  • Antalet inskrivna barn och elever uppgick i genomsnitt till 1 694 (1 333), en ökning med 27,0 procent. Antalet utbildningsplatser ökade med 36,2 procent och uppgick till 2 645 vid periodens slut.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,6 MSEK (7,2) med en marginal om 9,0 procent (14,9).
  • Periodens resultat uppgick till 3,5 MSEK (5,9).
  • Nettoinvesteringar uppgick till 33,1 MSEK (-3,6). Periodens investeringar hänförs främst till förvärvet av Theducation AB.
  • Periodens kassaflöde uppgick till -5,4 MSEK (-1,9) och likvida medel uppgick till 5,8 MSEK (10,4) vid periodens slut.

Väsentliga händelser under perioden

  • Under perioden genomfördes två mindre inkråmsförvärv av föräldra- och personalkooperativ. Förvärven innebär 65 nya utbildningsplatser inom förskola.
  • Den 24 augusti träffade Tellusskolan överenskommelse om att förvärva 93,6 procent av aktierna i Theducation AB och tillträdde som ny majoritetsägare den 1 september. Theducation har två grundskolor i högstadiet; en i Linköping och en i Bromma med sammanlagt cirka 470 elever.
  • Tellusskolan erhöll tre nya skoltillstånd. Två grundskolor startar redan höstterminen 2022 och byggs ihop med Tellusgruppens existerande förskolor, i Österåker och Upplands–Bro. Det tredje skoltillståndet gäller Enköping där mer långsiktiga diskussioner pågår om en eventuell F-5 skola.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Den 17 november förvärvade Tellusskolan ytterligare 6 700 aktier i Theducation AB och äger numera 98,6 procent av aktierna.

Vd:s kommentar
”Tellusgruppen har tre övergripande mål: hög verksamhetskvalitet, hög tillväxttakt och hållbar lönsamhet. Målet för tillväxt har under perioden delvis haft fokus på de av våra affärsområden som är mindre och mer nyetablerade, nämligen grundskola och barnpassning.

När vi summerar årets tre första kvartal kan vi konstatera att vi lyckats med huvuddelen av dessa mål med god marginal. Det som släpar efter är lönsamheten. Vår verksamhet håller en god kvalitativ nivå inom samtliga affärsområden. Vår tillväxt är för andra året i rad i linje med de högt uppsatta målen, och vi växer dessutom extra snabbt inom grundskola och barnpassning. Nedgången i lönsamhet är vi dock inte nöjda med.

En mycket hög tillväxt är en av våra största prestationer. Tillväxten har vi åstadkommit genom både förvärv och egna etableringar. Integreringarna av våra nya verksamheter har hittills fungerat väl. Vi har all anledning att vara optimistiska om att denna utveckling kommer att fortsätta även nästa år.

Arbetet med att långsiktigt förbättra Tellusgruppens lönsamhet fortsätter. Stort fokus läggs på att integrera, effektivisera och uppgradera alla skolor och förskolors stödfunktioner.”

Bijan Fahimi
Vd Tellusgruppen

Styrelsen
Tellusgruppen AB (publ)

Länk till rapporten
Här kan du ladda hem rapporten.

För ytterligare information
Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

MAR
Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2021-11-30 klockan 8.30 CEST.

Om Tellusgruppen AB (publ)
Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 25 förskolor, sex grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och läxhjälp.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag inom sektorerna för barnomsorg och för utbildning. Bolaget ska vara moderbolaget i en kon­cern som erbjuder och levererar högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.