Tellusgruppen AB offentliggör rapport för andra kvartalet 2021

IR - regulatoriska

Tellusgruppens andra kvartal präglas av hög organisk tillväxt och intensivt arbete med nya förvärv som resulterade i tre nya förvärv vilka offentliggjordes i augusti. Bolagets största förvärv så här långt sker på grundskoleområde och innebär en ökning av skolsegmentet med cirka 120 procent. Lönsamheten under andra kvartalet är bättre än under det första, även om det fortfarande är en del att ta igen jämfört med tidigare år.

Andra kvartalet 2021

 • Intäkterna ökade med 16,5 procent till 65,8 MSEK (56,5) och tillväxten var uteslutande organisk.
 • Antalet inskrivna barn och elever uppgick i genomsnitt till 1 645 (1 441), en ökning med 14,2 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,0 MSEK (6,5). Resultatet tyngdes av tillväxtkostnader där resultatet från enheter som är under nyetableringsfas uppgick till 1,0 MSEK (0,7).
 • Resultatet belastades av 4,1 MSEK (3,7 MSEK) i förändringar avseende semesterlöne­skuld, som till stor del kommer att återhämtas under det tredje kvartalet.
 • Periodens resultat uppgick till -0,3 MSEK (4,9).
 • Nettoinvesteringar uppgick till 0,7 MSEK (0,6) under perioden.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 9,3 MSEK (1,6) och likvida medel uppgick till
  11,1 MSEK (11,9) vid periodens slut.

Väsentliga händelser under perioden

 • I början av januari 2021 startades förskolan Robinson i Enköping. Förskolan har till­stånd för 150 barn. Efter ett halvår i drift var 55 procent av platserna fyllda.
 • I april flyttade förskolan Växthuset från tillfälliga lokaler till nya permanenta lokaler, vilket innebär en ökning från 60 till 96 utbildningsplatser.
 • Den 26 april 2021 erhöll Tellusgruppen AB (publ) ett godkännande för listning på Nasdaq First North Growth Market och handel med bolagets aktier startade den 28 april. 2 500 000 aktier och 2 500 000 teckningsoptioner emitterades, vilket tillförde bolaget 20 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader. Antalet aktier ökade således från 10 032 100 till 12 532 100 och aktiekapitalet från 500 TSEK till 624,6 TSEK. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ytterligare 2 500 000 nya aktier att emitteras i maj 2022 till en teckningskurs om 10,40 SEK per aktie.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den 10 augusti genomförde Tellusbarn ett inkråmsförvärv av det nedläggningshotade föräldrakooperativet Ryttis i nordvästra Stockholm. Förskolan har 49 utbildnings­platser efter övertagandet.
 • Tellusbarn träffade den 11 augusti en överenskommelse om att ta över förskolan
  Lilla blå elefanten, en liten verksamhet som drivs som ett personalkooperativ i Enskede. Affären innebär att Lilla blå elefanten integreras med två av Tellusbarns befintliga förskolor och att tre små enheter med sammanlagt cirka 60 utbildnings­platser kan utvecklas till en större enhet. Tellusbarn tillträder verksamheten den
  1 september.
 • Tellusskolan förvärvade den 23 augusti Theducation AB och har träffat avtal om att tillträda som ny ägare från och med 1 september. Theducation har två skolor; en i Linköping och en i Bromma med sammanlagt cirka 500 elever.

Vd:s kommentar

”Under andra kvartalet 2021 lade Tellusgruppen grunden för tre förvärv som offentliggjordes i augusti. Ett av förvärven, Thea privata grundskola, är vår hittills största affär. Med cirka
57 MSEK i omsättning kommer förvärvet innebära att vi har goda möjligheter att överträffa vårt tillväxtmål om trettio procent både under 2021 och 2022 och affärsområdet grundskola mer än fördubblas i elevantal och omsättning. Tellusskolan får dessutom en större utvecklings­plattform med två starka varumärken i Thea och Robinson.

De övriga förvärven under augusti består av två mindre kooperativa förskoleverksamheter, vilket innebär att vi breddar våra kunskaper i och med att detta är första gången som Tellus­gruppen genomför förvärv från den ideella sektorn.

Vårt stora fokus på förvärv under perioden har dock inte hindrat oss från insatser för att öka tillväxttakten ytterligare. Men nu kan fokus i större utsträckning riktas mot vårt andra mål, nämligen lönsamhet på 7 procent om året.”

Bijan Fahimi
Vd Tellusgruppen

Styrelsen
Tellusgruppen AB (publ)

Länk till rapporten
Här kan du ladda hem rapporten.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

MAR

Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2021-08-30 klockan 8.30 CEST.